Invånare

Tvättmaskin och diskmaskin

Tvätt- och diskmaskiner får endast installeras på avsedda platser. Hyresgästens egen diskmaskin eller tvättmaskin får endast anslutas till vattenlednings- och avloppsnätet av en kompetent installatör. Hyresgästen är ersättningsskyldig för eventuella vattenskador som uppstår till följd av installationer på eget ansvar, vilket innebär att det finns skäl att ta reda på hurdant skydd och vilka villkor som den egna hemförsäkringen ger vid den här typen av skador. VVS-installatörens installationsintyg bör sparas i händelse av en eventuell vattenskada.

Samtliga vattenledningsanslutningar ska vara trycktåliga. I anslutning till tvättmaskinskranen ska det finnas en backventil (sugskydd). Under diskmaskinen ska det finnas ett för ändamålet avsett läckageskydd.

Vid utflyttning ska hyresgästen återställa eventuellt underskåp som demonterats i samband med installation av diskmaskin.

Vattenlednings- och avloppsanslutningar till diskmaskinen och tvättmaskinen ska pluggas igen korrekt i samband med att maskinen tas bort.