Invånare

Skötsel av allvarliga eller upprepade störningar

Boende i ett fastighetsbolag innebär att du i din egen bostad kan höra andra boenderelaterade ljud från gården, trappuppgången eller grannbostäderna. Alla hyresgäster uppmanas och uppmuntras att ta hänsyn till andra i sitt boende. Gällande rörelse i bostaden, att ha husdjur, att spela och lyssna på musik, att ordna fester, motionera, arbeten som orsakar buller och annan liknande verksamhet finns det skäl att fundera över hur väl ljudet förmedlas till andra delar av fastigheten via eller genom dess strukturer. Framför allt kl. 22.00–07.00, då tysthet råder i fastigheten, förväntas hyresgästerna undvika att orsaka onödiga ljud i alla delar av fastigheten.

Om någon granne orsakar allvarlig eller upprepad boendestörning och särskilt kl. 22.00–07.00, har hyresgästerna rätt att göra en anmälan om störande boende till fastighetsbolaget antingen med formuläret för störningsanmälan, som utarbetats för allvarliga och upprepade störningssituationer eller med en fritt formulerad anmälan.

Anvisningar för tillvägagångssätt vid allvarliga eller upprepade störningar:

  1. Hyresgästen som blir störd gör en fritt formulerad anmälan om störningen eller anmäler störningen med formuläret för störningsanmälan. Anmälan ska vara undertecknad av innehavarna av två separata bostäder. Anmälan skickas till bostadsservicen via e-post till asuntopalvelu@auroranlinna.fi eller per post till Fastighets Ab Auroraborg, Evagatan 2, 00240 Helsingfors.
  2. Bostadsservicen skickar en skriftlig anmärkning eller varning till den som orsakat störningen, i vilken man uppger att hyresavtalet kommer att sägas upp om störningen fortsätter (den som orsakat störningen får i det här skedet inte reda på vittnets namn).
  3. Om störningen fortsätter, måste innehavarna av två separata bostäder göra en ny anmälan till disponenten antingen med formuläret för störningsanmälan eller med en fritt formulerad anmälan för att ärendet ska gå vidare. Tiden som förlöper mellan anmälningarna får uppgå till högst sex månader. Hyresgästerna ska vara beredda att kallas som vittnen till tingsrätten.
  4. Om det störande livet fortsätter efter varningen, lämnar hyresvärden in en stämningsansökan för vräknings.
  5. Tingsrätten avgör ärendet antingen i ett kansliavgörande eller i rätten. I det här skedet kan även vittnen höras. Med tanke på avgörandet är det viktigt att få veta om störningen har pågått också under handläggningstiden.
  6. När tingsrätten fattar ett beslut om vräkning, skickas det till hyresvärden och vidare till häradsämbetet.
  7. Häradsfogden meddelar vräkningsdatumet till hyresvärden. Utsökningsnämnden verkställer vräkningen.