Invånare

Parkeringsplatser

Egen parkeringsplats

Förfrågningar om parkeringsplats för egen bil kan göras hos kundtjänsten för bolaget som sköter uthyrningen av parkeringsplatser i fastigheten. Om hushållet har fler än en bil och bara en parkeringsplats, får den andra bilen inte parkeras på gästparkeringen eller i gårdsområdet.

Kåporna till värmestolparna vid platserna som utrustats med motorvärmare ska alltid hållas stängda och låsta. Sladdar får inte lämnas hängande från stolpen.

Alla värmestolpar har inte dimensionerats för den effekt som krävs för kupévärmare. Möjligheten att använda kupévärmare i bilen ska utredas i samband med uthyrningen av parkeringsplatsen.

Det vanliga uttaget i bilens värmestolpe får inte användas för laddning av elbilar.

Parkeringsvillkor (på engelska)

Övrig parkering i fastigheten

Olovlig parkering av fordon på räddningsväg, gårdsområde, körväg eller en parkeringsplats som innehas av någon annan är förbjuden. Gäster hänvisas till att parkera på gästparkeringsplatserna eller utmed gatan eller andra för allmänt bruk avsedda parkeringsområden. Parkeringsplatser avsedda för gäster är markerade. Hushållets andra bil ska parkeras utmed gatan eller i andra för allmänt bruk avsedda parkeringsområden – inte på gästparkeringsplatserna.

Parkering i strid med trafikmärkena på gården är en straffbar gärning, och en anmälan kommer att göras till parkeringsövervakningen eller polisen. Anmälan görs av servicepersonalen. Dessutom bevakar parkeringsövervakningen parkeringen på gården på eget initiativ.

Felparkerade bilar stör bland annat utryckningsfordonens framkomstmöjligheter, avfallshanteringen och vintertid även snöröjningen och sandningen av gårdsvägarna. Felparkerade bilar kan anmälas med en felanmälan. Du rekommenderas ta en bild av den felparkerade bilen och bifoga den till den elektroniska felanmälan.

Det är förbjudet att förvara skrotbilar på gårdarna och i parkeringsområdena. Kostnaderna för bortforsling är fordonsinnehavarens ansvar. Servicepersonalen kontrollerar förvaringen av bilarna.

Körning och parkering på gårdsvägar och -gångar, som är avsedda för gång- och cykeltrafik, är absolut förbjudet, med undantag för nödvändig och kortvarig larm- och servicekörning.

Det är förbjuden för säkerhets skull att lämna elkablar hängande i värmestolpar. För samma orsak luckan skulle vara alltid låst.