Uppsägning

Ett tidsbestämt hyresavtal upphör utan uttrycklig uppsägning vid det datum som anges i avtalet. En hyresgäst som hyrt sin bostad direkt av Fastighets Ab Auroraborg kan välja att säga upp även ett tidsbestämt hyresavtal innan avtalet upphör.

Om hyresgästen säger upp hyresavtalet, upphör skyldigheten att betala hyra en (1) kalendermånad efter tidpunkten för uppsägningen. I praktiken upphör hyresavtalet i slutet av den månad som följer på uppsägningstidpunkten.

Anmälan om uppsägningen ska skickas in skriftligen och undertecknat.

För andrahandsuthyrda bostäder gäller de villkor som anges i hyresavtalet. Fastighets Ab Auroraborg handlägger inte anmälningar om uppsägningar av hyresavtal för andrahandsuthyrda bostäder.

Anmälan om uppsägning

Blanketten används vid uppsägning av ett hyresavtal för en bostad som hyrts direkt av Fastighets Ab Auroraborg. Fyll i, skriv ut och underteckna formuläret och skicka den sedan till Fastighets Ab Auroraborgs boendeservice (asuntopalvelu @ auroranlinna.fi) antingen i pappersformat eller via e-post. Uppsägning förutsätter alltid att alla personer som undertecknat hyresavtalet undertecknar uppsägningen eller autentiserar sig i tjänsten.

Det här formuläret används även i situationer där endera av dem som undertecknat hyresavtalet blir kvar i bostaden, alltså att hyresavtalet endast sägs upp av den ena hyresgästen. Båda hyresgästerna ska underteckna anmälan om uppsägning också i detta fall.

Anmälan om uppsägning, dödsbo

Blanketten används vid uppsägning av ett hyresavtal för en bostad som en avliden person hyrt direkt av Fastighets Ab Auroraborg. Fyll i, skriv ut och underteckna formuläret och skicka den sedan till Fastighets Ab Auroraborgs boendeservice (asuntopalvelu @ auroranlinna.fi) antingen i pappersformat eller via e-post.

När dödsboet säger upp hyresavtalet, krävs underskrifter eller fullmakter från alla de dödsbodelägare som inte undertecknar anmälan om uppsägning. Till anmälan om uppsägning ska även bifogas ämbetsbevis eller fullmakt för den avlidna hyresgästens senaste hemvist (utdrag ur befolkningsregistersystemet), av vilken hyresgästens dödsdatum ska framgå.