Auroranlinnan osakehuoneistot

Invånare

Tvättmaskin och diskmaskin

Tvätt- och diskmaskiner får endast installeras på avsedda platser. Hyresgästens egen diskmaskin eller tvättmaskin får endast anslutas till vattenlednings- och avloppsnätet av en yrkeskunnig montör. Den boende är ersättningsskyldig för eventuella vattenskador som orsakas av installationer på egen hand. VVS-montörens installationsintyg bör sparas i händelse av en eventuell vattenskada.

Samtliga vattenledningsanslutningar ska vara trycktåliga. I anslutning till tvättmaskinskranen ska det finnas en bakslagsventil (sugskydd). Under diskmaskinen ska det finnas ett för ändamålet avsett läckageskydd.

Vid utflyttning ska hyresgästen återställa eventuellt underskåp som demonterats i samband med installation av diskmaskin.

Vattenlednings- och avloppsanslutningar till diskmaskinen och tvättmaskinen ska pluggas igen korrekt i samband med att maskinen tas bort.