Asukkaille

Takaisin uutisiin

Muutosten vuosi heijastui asukaspalautteeseen Helsingin Korkotukiasunnoissa

07.04.2020

Helsingin Korkotukiasunnot yhdistyi vuoden 2020 alussa KOY Auroranlinnaan osana Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymää vuokra-asuntojen omistamisstrategiaa. Jatkossa kaupungin vuokratalojen omistus on keskitetty pääosin joko Hekaan tai Auroranlinnaan. Heka omistaa ns. ara-vuokratalot ja Auroranlinna ns. vapaarahoitteiset vuokratalot.

Vuokranantajan lähestyvä vaihtuminen näkyy selvästi Helsingin Korkotukiasuntojen vuoden 2019 asukastyytyväisyystutkimuksen tuloksissa. Tyytyväisyys laski etenkin kiinteistöyhtiön toiminnasta annettuihin arvioihin, ja etenkin asioissa, joissa yhtiö toteutti omistajansa tahtoa. Yhdistyminen Auroranlinnaan vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten asukas voi toimia halutessaan vaihtaa asuntoa. Tämä lienee tärkeä syy siihen, että asukkaat antoivat nyt aiempaa huonomman arvosanalle yhtiön toiminnasta asunnonvaihtokysymyksissä. Tosin samalla on todettava, että 69 prosenttia vastaajista valitsi kysymykseen vastausvaihtoehdon ”ei osaa sanoa”.

Vuoden 2019 asukastyytyväisyystutkimus on viimeinen, jossa palautetta on kerätty erikseen Auroranlinnan ja Helsingin Korkotukiasuntojen asukkailta. Jatkossa kyselyt tehdään Auroranlinnan nimissä ja osana koko Auroranlinnaa koskevaa tutkimusta, mutta vuoden 2019 tutkimuksen tietoja voidaan toki peilata samoista kohteista saatuihin palautteisiin. Näin voidaan nähdä, miten asukastyytyväisyys on kehittynyt nimenomaan Auroranlinnaan vuoden 2020 alussa yhdistyneissä kohteissa.

Palaute kokonaisuutena hyvää

Vaikka asukkaiden asumiseensa liittyvistä asioista antamien ”arvosanojen” keskiarvo on laskenut hieman aiempien vuosien tasosta, on tutkimuksesta saatu tyytyväisyyspalaute silti hyvä. Yleisarvosanaa laskevat etenkin asunnonvaihtoon ja yhtiön johdon toimintaan liittyvät arviot, joihin kahden yhtiön yhdistyminen heijastuu, ja joihin tuli myös eniten ”ei osaa sanoa” vastauksia. Kun syksyllä 2019 tiedotusvälineissäkin lisäksi liikkui tietoja, jotka antoivat yhdistymisen vaikutuksista hyvinkin väärää mielikuvaa, ja muutos luo aina myös epävarmuutta tulevaisuudesta, lienee näillä seikoilla  ollut vaikutusta yhtiön johdosta annettuihin arvioihin siltä osin kuin vastaajat ovat jonkin arvion antaneet.  Muutenkin tutkimuksen heikoimmat tyytyväisyyskeskiarvot saatiin kysymyksistä, joihin saatiin eniten ”ei osaa sanoa” vastauksia.

Asumiseen liittyvistä palveluista ja asunnoista on pääsääntöisesti annettu arvosanaksi joko hyvä tai erinomainen, jos vastaus ei ole ”ei osaa sanoa”. Isännöinnin palveluissa asukkaat ovat olleet erityisen tyytyväisiä asiointiin vuokra-asioissa ja vähiten tyytyväisiä järjestyshäiriöiden hoitoon, jos sellaisia on kiinteistössä esiintynyt. Järjestyshäiriöissä se, miten ja millä aikataululla isännöinti voi asioihin puuttua, lienee merkittävin arvosanaa laskeva tekijä. Yksi ongelma isännöinnille on, että usein häiriötä kokee tai siitä ilmoittaa vain yksi naapuri, jolloin niiden todentaminen mahdollisessa jatkokäsittelyssä on ongelmallista.

Kiinteistönhuollossa asukkaat arvioivat myönteisesti huoltohenkilökunnan palvelualttiutta. Jätekatoksen siisteyden ohella ulkokalusteiden kunnossapitoa, piha-alueiden puhtaanpitoa sekä hiekoitusta ja lumenpoistoa talvisin arvioidaan jossain määrin kriittisesti.

Siivouksen osalta myönteisimmin arvioidaan henkilökunnan palvelualttiutta ja toimintaa. Jossain määrin kriittisesti arvioidaan saunojen ja muiden yleistilojen siivousta.

Asunnon sijaintia asukkaat pitävät liki kautta linjan joko hyvänä tai erinomaisena. Nykyistä kuntoa sen sijaan arvioidaan jossain määrin kriittisesti. Kun yhtiö ei pääsääntöisesti tee huoneistokorjauksia asumisaikana ja moni vastaaja on asunut asunnossaan yli viisi vuotta, vaikuttanee normaali asunnon kuluminen arvioihin asunnon tämänhetkisestä kunnosta.

Asukkaat viihtyneet pitkään

Helsingin Korkotukiasuntojen asuintoihin on tehty vielä vuonna 2019 toistaiseksi voimassa olevia vuokrasopimuksia. Kun asukkaat kokevat asuntojensa sijainnin hyväksi ja tyytyväisyys asumiseen on muutenkin ollut hyvällä tasolla, ei ole ihme, että pääosa tutkimukseen vastanneista oli ollut yhtiön vuokralaisena yli viisi vuotta. Kaikista vastanneista vähän yli puolet oli asunut nykyisessä asunnossaan yli kymmenen vuotta.

Vastausten perusteella keskimääräinen kyselyyn vastaaja on yksin asuva 50 vuotta täyttänyt nainen. Yksin asuvia oli vastaajista 49 prosenttia, yli 50-vuotiaita 64 prosenttia ja naisia 68 prosenttia. Lopuista vastaajista asui kahden henkilön taloudessa 28 prosenttia. Alle 30-vuotiaita oli vastaajista vain 7 prosenttia.

Asukastyytyväisyystutkimuksen on tehnyt myös vuonna 2019 IRO Research & Consulting Oy. Tutkimukseen saatiin tilastollisesti kattava otos Helsingin Korkotukiasuntojen kaikista kohteista. Kysymys on tehty luottamuksellisesti niin, että Auroranlinna on saanut vastauksista vain yhteenvedon. Kaikki vapaamuotoiset palautteet on myös toimitettu Auroranlinnaan, jossa niitä hyödynnetään arjen työssä. Vapaamuotoinen palaute on auttanut mm. jätehuollon ja korjausten suunnittelua.