Savelassa sijaitsevan Ratavallintie 16:n piharemontti on valmistunut. Remontissa on pistetty kuntoon asioita sekä maan alla että maan päällä. Asukkaat saavat nyt nauttia niin lapsille kuin aikuisillekin mukavasta ja rauhallisesta pihaympäristöstä. Näet kuvan isompana klikkaamalla kuvaa. 

 

 

 

Auroranlinnan vuosittaisen asukastyytyväisyystutkimuksen tulokset kertovat, että Auroranlinnan asukkaiden antama yleisarvosana asumiselle on edelleen erittäin hyvällä tasolla. Puolet asukkaista antaa asumiselleen Auroranlinnassa arvosanan hyvä, lähes viidennes erinomaisen ja vain 4 prosenttia arvosana huono tai välttävä. Merkittävin ero vuoden 2018 tuloksiin on tyytyväisyys siivoukseen, mikä on laskenut jonkin verran. Syynä tähän lienee siivoussopimusten kilpailuttamisesta aiheutunut murrosvaihe, joka ajoittui kyselyn teon kanssa samaan ajanjaksoon.

Asukastyytyväisyystutkimuksessa, jonka tänäkin vuonna teki Auroranlinnalle puolueeton tutkimuslaitos IRO Research & Consulting, käytiin läpi keskeisiä asumisviihtyvyyteen liittyvä osa-alueita. Kun kysymyksissä on käytetty jo pitkään samaa kysymyspohjaa, voidaan asukkaiden kokemusten kehitystä seurata hyvin. Tämä luo hyvän pohjan niin Auroranlinnan oman kuin Auroranlinnalle palveluja tuottavien yritysten toiminnan laadun arviointiin, sekä hyvät eväät löytää kohdat, joissa toimintaa on syytä kehittää eniten.

Kysymys on tehty luottamuksellisesti niin, että Auroranlinna on saanut vastauksista vain yhteenvedon. Kaikki vapaamuotoiset palautteet on myös toimitettu Auroranlinnaan, jossa niitä hyödynnetään arjen työssä. Vapaamuotoinen palaute on auttanut mm. jätehuollon ja korjausten suunnittelua.

Siivous notkahti vähän

Vuotta 2019 koskevista tuloksista, jotka on saatu kattavalla otoksella yhtiön kaikkia kohteita edustavista asukkaista, voidaan lukea, että asukkaiden tyytyväisyys Auroranlinnan huolto- ja korjauspalveluihin sekä isännöintiin on kokonaisuudessaan lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. Sen sijaan siivouksessa tyytyväisyys on laskenut viime vuodesta. Samalla on katkennut useita vuosia jatkunut paraneminen siivoukseen liittyvissä arvioinneissa.

Siivouksen tuloksiin yhtenä keskeisenä syynä lienee se, että Auroranlinna on kilpailuttanut siivoussopimuksensa juuri kyselyn tekoaikoihin. Kilpailutuksen takia kerran tai kahdesti vuodessa tehtäviä tehosiivouksia oli samalla siirretty tehtäväksi kilpailutuksen jälkeen. Näin esimerkiksi saunojen ja porrashuoneiden siisteys on luultavasti ollut loppuvuodesta totuttua heikompi. Etenkin kohteissa, joissa siivousliike vaihtui kilpailutuksen perusteella, näkyi ehkä myös pientä otteen herpaantumista sopimuskauden päättymisen lähetessä, koska arviot henkilökunnan palvelualttiudesta alenivat myös jonkin verran.

Vuokranantajan toiminta tyydyttää

Auroranlinnan kysely on jaettu vanhalta pohjalta niin, että asukkailta kysytään erikseen näkemyksiä asunnot omistavasta kiinteistöyhtiöstä ja isännöinnistä, vaikka Auroranlinna nykyisin isännöikin omat kiinteistönsä. Niinpä arviot kiinteistöyhtiön toiminnasta kokonaisuutena ovat eräänlainen yhteenveto kaikesta Auroranlinnan kodeissa asumiseen liittyvästä. Auroranlinnan näkökulmasta on miellyttävää, että asukkaiden ns. kokonaistyytyväisyys on edelleen hyvällä tasolla. Vuoden 2019 arvioiden keskiarvo on 3,59 asteikolla 1-5.

Isännöintiin liittyvistä vastauksista ilmenee, että asukkaat ovat erityisen tyytyväisiä asiointiin vuokra-asioissa, toimistohenkilökunnan toimintaan sekä henkilökunnan palvelualttiuteen. Kielteisemmin asukkaat ovat arvioineet toimintaa järjestyshäiriöihin puuttumisessa sekä asiointia asunnonvaihtokysymyksissä, joita ei voi tehdä kuten Hekan asunnoissa. Järjestyshäiriöihin puuttumisessa yksi ongelma lienee se, että niihin ei ole helppo löytää nopeaa ratkaisua. Usein häiriötä kokee tai niistä ilmoittaa vain yksi naapuri, jolloin häiriöiden todentaminen mahdollisessa jatkokäsittelyssä on ongelmallista.

Tutkimuksessa on käyty läpi myös asukkaan vuokranantajan toimintaa ja palveluita. Tässä kokonaisuudessa arvioon vaikuttanevat sekä asunnot välittävän Stadin asuntojen että varsinaisen vuokranantajan toiminta. Osalle asukkaita vuokranantaja on Auroranlinnalle, osalle joku kaupungin toimiala tai liikelaitos. Vuokranantajaan liittyvistä arvioista saadut tulokset ovat kaikilta osin erittäin hyvällä tasolla.

Asukkaat olivat vastauksissaan hieman aiempaa tyytymättömämpiä asiakaspalvelun toimivuuteen sekä siihen, miten Auroranlinnan toimiston väkeä saa kiinni, ja miten puhutut asiat saadaan hoidetuksi Auroranlinnassa. Tähän kokemukseen ovat voineet vaikuttaa ne muutokset, joita Auroranlinnan toiminnassa on viime aikoina tapahtunut.

Vuoden 2019 lopulla yhtiön väkeä lisätyöllisti Helsingin Korkotukiasuntojen yhdistyminen Auroranlinnaan, joka tapahtui vuodenvaihteessa. Eikä ole pitkä aika siitäkään, kun isännöinnin tukipalvelujen hoito siirtyi Lassila & Tikanojan hoitoon. Vaikka tukipalvelujen siirto paransi asukkaiden palveluja, vie uudessa paikassa asioimisen oppiminen yleensä oman aikansa, millä on voinut olla vaikutusta asukkaiden asiakaspalvelukokemukseen.

Jätekatoksen siisteys ei edelleenkään tyydytä

Kysymysosiossa kiinteistönhuolto ja korjaukset saatiin jälleen kriittisimmät arviot jätekatoksen siisteydestä. Se lienee kuitenkin asia, jossa eivät sen kummemmin kiinteistönhuolto kuin isännöintikään voi tehdä mitään ratkaisevaa parannusta, ellei asukkailla ole itsellä halua vaalia siisteyttä. Myös ulkokalusteiden kunnossapito, johon oltiin aiempaa hieman tyytymättömämpiä, on asia, jossa onnistuminen on osaksi kiinni kalusteita käyttävien henkilöiden toiminnasta.

Lumen poistossa talvisin puolestaan on usein kiinni sääoloista. Jos lunta tulee yhtäkkisesti paljon, sen poisto pihoilta ja kulkuväyliltä nopeasti on vaikeaa. Terminen talvi 2018-19 kesti Helsingissä marraskuun lopulta maaliskuun puoliväliin, ja lienee syynä siihen, että asukkaiden mielikuvat lumitöiden hoitumisesta olivat vuoden 2019 lopulla tehdyssä tutkimuksessa hieman vähemmän tyytyväisiä kuin edellisenä talvena, joka alkoi vasta tammikuussa,

Yleisesti ottaen kiinteistönhuollon ja korjausten toimintaan oltiin kuitenkin myös sangen tyytyväisiä. Eniten ongelmia oli siis kiinteistöjen ulkoalueilla, jotka ovat usein myös kesäaikaan hoitohenkilöstölle haasteellisia mm. ilkivallan, roskaamisen ja asuinympäristöön liittyvän välinpitämättömyyden vaikeuttaessa työtä.

Etenkin asuntojen sijainti miellyttää

Auroranlinnan asuntojen sijainti on lähes kaikkien asukkaiden mielestä joko erinomainen tai hyvä. Arvosanan erinomainen antoi 56 prosenttia vastaajista, arvosanan välttävä tai huono vain yhteensä kaksi prosenttia. Asuntojen sijaintiin liittyvät arviot eivät ole toki ihan samanlaisia kaikkialla, mutta pääosalle asukkaita koti on oman elämän kannalta siis vähintäänkin hyvässä paikassa.

Yleisarvosana asumiselle on myös hyvällä tasolla, sillä peräti 71 prosenttia antaa siitä arvosanaksi hyvä tai erittäin hyvä. Arviot asunnon kunnosta noudattavat samaa linjaa.

Pääosa asunut alle viisi vuotta

Tutkimukseen vastanneista oli kaksi kolmesta naisia, asunut Auroranlinnan asunnossa alle viisi vuotta ja iältään 30-60 -vuotiaita.  Vastaajista hieman alle puolet vastasi asuvansa työsuhdeasunnossa, mutta silti seitsemän kymmenestä oli tehnyt vuokrasopimuksen joko Helsingin kaupungin tilakeskuksen tai jonkin kaupungin liikelaitoksen kanssa. Lopuista 18 prosenttia kertoi olevan vuokrasuhteessa suoraan Auroranlinnaan.

Vastanneista puolet kertoi asuvansa asunnossaan yksin. Lopuista reilu kolmannes asui kahden hengen talouksissa. Näin kolmen tai useamman hengen talouksien määrä oli vastanneista yhteensä 15 prosenttia. Kun otetaan huomioon, että kaikista vastaajista alle 30-vuotiaita oli 20 prosenttia, voi määritellä, että Auroranlinnan asunnoissa asuu pääosin 30-60 -vuotiaita yksin tai yhden henkilön kanssa eläviä naisia, jotka ovat työsuhteessa Helsingin kaupungin johonkin toimialaan tai liikelaitokseen, ja muuttaneet asuntoonsa sangen äskettäin.

Tämä asukasprofiili vastaa vuokranantaja- ja asumisaikatietojen osalta KOY Auroranlinnalle Helsingin kaupungin asuntopolitiikassa määriteltyä roolia. Auroranlinnan asuntojahan toivotaan käytettävän ensisijaisesti helpottamaan työvoiman rekrytointia Helsingin kaupungin ja sen liikelaitosten palvelukseen. Asunnot vuokrataan tällä hetkellä pääsääntöisesti vain määräaikaisilla sopimuksilla, olipa kyse työsuhdeasunnoista tai ns. vapaasti vuokrattavasta asunnoista. Auroranlinnan asunto on sen saajalle ”ponnahduslauta”, josta voi sitten määräajan puitteissa hakeutua pysyvään asuntoon.

Helsingin Korkotukiasunnot yhdistyi vuoden 2020 alussa KOY Auroranlinnaan osana Helsingin kaupunginvaltuuston hyväksymää vuokra-asuntojen omistamisstrategiaa. Jatkossa kaupungin vuokratalojen omistus on keskitetty pääosin joko Hekaan tai Auroranlinnaan. Heka omistaa ns. ara-vuokratalot ja Auroranlinna ns. vapaarahoitteiset vuokratalot.

Vuokranantajan lähestyvä vaihtuminen näkyy selvästi Helsingin Korkotukiasuntojen vuoden 2019 asukastyytyväisyystutkimuksen tuloksissa. Tyytyväisyys laski etenkin kiinteistöyhtiön toiminnasta annettuihin arvioihin, ja etenkin asioissa, joissa yhtiö toteutti omistajansa tahtoa. Yhdistyminen Auroranlinnaan vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten asukas voi toimia halutessaan vaihtaa asuntoa. Tämä lienee tärkeä syy siihen, että asukkaat antoivat nyt aiempaa huonomman arvosanalle yhtiön toiminnasta asunnonvaihtokysymyksissä. Tosin samalla on todettava, että 69 prosenttia vastaajista valitsi kysymykseen vastausvaihtoehdon ”ei osaa sanoa”.

Vuoden 2019 asukastyytyväisyystutkimus on viimeinen, jossa palautetta on kerätty erikseen Auroranlinnan ja Helsingin Korkotukiasuntojen asukkailta. Jatkossa kyselyt tehdään Auroranlinnan nimissä ja osana koko Auroranlinnaa koskevaa tutkimusta, mutta vuoden 2019 tutkimuksen tietoja voidaan toki peilata samoista kohteista saatuihin palautteisiin. Näin voidaan nähdä, miten asukastyytyväisyys on kehittynyt nimenomaan Auroranlinnaan vuoden 2020 alussa yhdistyneissä kohteissa.

Palaute kokonaisuutena hyvää

Vaikka asukkaiden asumiseensa liittyvistä asioista antamien ”arvosanojen” keskiarvo on laskenut hieman aiempien vuosien tasosta, on tutkimuksesta saatu tyytyväisyyspalaute silti hyvä. Yleisarvosanaa laskevat etenkin asunnonvaihtoon ja yhtiön johdon toimintaan liittyvät arviot, joihin kahden yhtiön yhdistyminen heijastuu, ja joihin tuli myös eniten ”ei osaa sanoa” vastauksia. Kun syksyllä 2019 tiedotusvälineissäkin lisäksi liikkui tietoja, jotka antoivat yhdistymisen vaikutuksista hyvinkin väärää mielikuvaa, ja muutos luo aina myös epävarmuutta tulevaisuudesta, lienee näillä seikoilla  ollut vaikutusta yhtiön johdosta annettuihin arvioihin siltä osin kuin vastaajat ovat jonkin arvion antaneet.  Muutenkin tutkimuksen heikoimmat tyytyväisyyskeskiarvot saatiin kysymyksistä, joihin saatiin eniten ”ei osaa sanoa” vastauksia.

Asumiseen liittyvistä palveluista ja asunnoista on pääsääntöisesti annettu arvosanaksi joko hyvä tai erinomainen, jos vastaus ei ole ”ei osaa sanoa”. Isännöinnin palveluissa asukkaat ovat olleet erityisen tyytyväisiä asiointiin vuokra-asioissa ja vähiten tyytyväisiä järjestyshäiriöiden hoitoon, jos sellaisia on kiinteistössä esiintynyt. Järjestyshäiriöissä se, miten ja millä aikataululla isännöinti voi asioihin puuttua, lienee merkittävin arvosanaa laskeva tekijä. Yksi ongelma isännöinnille on, että usein häiriötä kokee tai siitä ilmoittaa vain yksi naapuri, jolloin niiden todentaminen mahdollisessa jatkokäsittelyssä on ongelmallista.

Kiinteistönhuollossa asukkaat arvioivat myönteisesti huoltohenkilökunnan palvelualttiutta. Jätekatoksen siisteyden ohella ulkokalusteiden kunnossapitoa, piha-alueiden puhtaanpitoa sekä hiekoitusta ja lumenpoistoa talvisin arvioidaan jossain määrin kriittisesti.

Siivouksen osalta myönteisimmin arvioidaan henkilökunnan palvelualttiutta ja toimintaa. Jossain määrin kriittisesti arvioidaan saunojen ja muiden yleistilojen siivousta.

Asunnon sijaintia asukkaat pitävät liki kautta linjan joko hyvänä tai erinomaisena. Nykyistä kuntoa sen sijaan arvioidaan jossain määrin kriittisesti. Kun yhtiö ei pääsääntöisesti tee huoneistokorjauksia asumisaikana ja moni vastaaja on asunut asunnossaan yli viisi vuotta, vaikuttanee normaali asunnon kuluminen arvioihin asunnon tämänhetkisestä kunnosta.

Asukkaat viihtyneet pitkään

Helsingin Korkotukiasuntojen asuintoihin on tehty vielä vuonna 2019 toistaiseksi voimassa olevia vuokrasopimuksia. Kun asukkaat kokevat asuntojensa sijainnin hyväksi ja tyytyväisyys asumiseen on muutenkin ollut hyvällä tasolla, ei ole ihme, että pääosa tutkimukseen vastanneista oli ollut yhtiön vuokralaisena yli viisi vuotta. Kaikista vastanneista vähän yli puolet oli asunut nykyisessä asunnossaan yli kymmenen vuotta.

Vastausten perusteella keskimääräinen kyselyyn vastaaja on yksin asuva 50 vuotta täyttänyt nainen. Yksin asuvia oli vastaajista 49 prosenttia, yli 50-vuotiaita 64 prosenttia ja naisia 68 prosenttia. Lopuista vastaajista asui kahden henkilön taloudessa 28 prosenttia. Alle 30-vuotiaita oli vastaajista vain 7 prosenttia.

Asukastyytyväisyystutkimuksen on tehnyt myös vuonna 2019 IRO Research & Consulting Oy. Tutkimukseen saatiin tilastollisesti kattava otos Helsingin Korkotukiasuntojen kaikista kohteista. Kysymys on tehty luottamuksellisesti niin, että Auroranlinna on saanut vastauksista vain yhteenvedon. Kaikki vapaamuotoiset palautteet on myös toimitettu Auroranlinnaan, jossa niitä hyödynnetään arjen työssä. Vapaamuotoinen palaute on auttanut mm. jätehuollon ja korjausten suunnittelua.

Kun Helsingin Korkotukiasunnot on yhdistynyt Kiinteistö Oy Auroranlinnaan vuoden 2020 alkaessa, on tarve erillisen korkotuki.fi -nettisivuston ylläpitämiseksi poistunut. Helsingin Korkotukiasukkaille tutut nettisivut korkotuki.fi säilytettiin yhdistymisen tapahtuessan siirtymäkauden ajaksi riisuttuina, jotta Auroranlinnaan yhdistyneiden kiinteistöjen asuntojen olisi helpompi löytää uuden kiinteistönomistajan nettisivut.

Yhdistymisvaiheessa arvioitiin, että nettisivuihin liittyvä sopiva siirtymäkausi on noin yksi kuukausi. Tämän ajan tultua täyteen, on ryhdytty toimiin erillisten korkotuki.fi -nettisivujen käytön lopettamiseksi. Käytännössä tämä tehdään niin, että domainit korkotuki.fi ja helsinginkorkotukiasunnot.fi ohjataan viemään osoitteeseen auroranlinna.fi.

Auroranlinnan on tarkoitus luopua verkkotunnuksista korkotuki.fi ja helsinginkorkotukiasunnot.fi kokonaan, kun niiden varausaika päättyy. Osoitteen korkotuki.fi osalta tämä tapahtuu kesäkuussa 2020.

KKOY Helsingin Korkotukiasunnot yhdistyy Helsingin kaupunginvaltuustossa hyväksytyn linjauksen mukaisesti osaksi KOY Auroranlinnaa vuodenvaihteessa. Muutoksella kevennetään ja yhdenmukaistetaan kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinnointia. Kahden erillisen kiinteistöyhtiön yhdistyminen on tehty myös asukkaiden etua ajatellen. Kokemus on osoittanut, että isompien vuokrataloyhtiöiden eväät huolehtia kiinteistöjen yllä- ja kunnossapidosta pitkäjänteisesti ja asumiskulut kohtuullisina säilyttäen ovat paremmat kuin pienten.

Helsingin Korkotukiasuntojen vuokralaiset siirtyvät yhdistymisen myötä Kiinteistö Oy Auroranlinnan vuokralaisiksi. Yhdistyminen vaikuttaa Helsingin Korkotukiasuntojen asunnoissa nyt asuvien arkeen vain vähän. Voimassa olevat vuokrasopimukset siirtyvät sellaisinaan Auroranlinnalle. Näkyvin ero entiseen lienee se, että asukkaiden vikailmoitusten teko siirtyy 31.12.2019 eteenpäin Auroranlinnan vikailmoituspalveluun. Puhelimitse tehtävät vikailmoitukset ja ovenavaukset tehdään jatkossa myös nykyisissä Helsingin Korkotukiasuntojen kiinteistöissä numeroon 010 286 6245. Sähköiset vikailmoitukset tehdään auroranlinna.fi-etusivun valikosta oman kohteen osoitteen mukaisella vikailmoituslomakkeilla. Helsingin Korkotukiasuntojen nykyiset internet-sivut poistuvat siirtymäkauden jälkeen vuoden 2020 puolella.

KOY Auroranlinnan asunnoissa nyt asuville yhdistyminen näkyy käytännössä lähinnä internet-sivuilla. Auroranlinnan kohdesivuille lisätään 31.12.2019 kaikki nykyiset KKOY Helsingin Korkotukiasuntojen kohteet. Samanlainen kohdelisäys tehdään sähköisen vikailmoituksen kohdevalikkoon. Tämän lisäksi vikailmoitusvalikkoon on lisätty rinnakkaisosoitteita niihin kohteisiin, joilla on katuosoite kahdelle eri kadulle, oman kohteen löytämisen helpottamiseksi.

KOy Auroranlinna toivottaa hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille asukkailleen, liiketilavuokralaisilleen ja yhteistyökumppaneilleen.

Joulusaunat lämpiävät tänäkin jouluna Auroranlinnan asukkaille. Joulusaunoista on tietoa kiinteistöjen ilmoitustauluilla.

Kaikenlainen lintujen ruokinta on kielletty Auroranlinnan kiinteistöjen alueella. Kiellon syy on se, että linnunruoka tuo tontille myös kutsumattomia jyrsijöitä.

Lintujen ruokinta Auroranlinnan kiinteistöissä on kielletty, vaikka tällainen näky tuntuisi kuinka mukavalta. Syynä on se, että linnunruoka pitää myös tontilla asuvat rotat lihavina.

Lintujen ruokinta on suurimman osan vuodesta täysin turhaan, muistutetaan Helsingin kaupungin internetsivuilla (klikkaa tästä). Lintujen ruokkiminen tulisi kaupungin suositusten mukaan rajata talvikauteen, jolloin lisäravinnosta on hyötyä talvehtivien lintujen selviämiseen kevääseen asti, ja vain alueille, jossa ruokintaa ei ole kielletty.

Rotat ja hiiret osaavat myös kiivetä hakemaan ruokaa. Siksi esimerkiksi pihapuuhun ripustettu linnunruokintalauta tarjoaa ihan yhtä lailla ruokaa myös jyrsijöille.

Kaupungilla, yksityisellä maanomistajalla ja taloyhtiöillä on oikeus kieltää lintujen ruokinta määräämällään alueella. Koska lintujen kesyyntyminen ja kaupunkilaistuminen aiheuttaa haittoja, kieltoihin joudutaan turvautumaan enenevässä määrin.

Kaupungin ympäristöviranomaiset korostavat, että lintujen ruokintaa ei saa tehdä missä vaan. Kaupungin ympäristöterveyspäällikkö on kieltänyt lintujen ruokkimisen 67:llä Helsingin kaupungin hallinnoimalla alueella. Alueista 11 on toreja, 44 puistoja ja puistikkoja sekä 12 muita alueita. Lisäksi kiinteistönomistajat voivat kieltää ruokinnan omilla alueillaan, kuten KOY Auroranlinna on tehnyt. Ruokintakieltojen syy on yksiselitteinen eli ruokinnan tähteistä, jotka joutuvat yöaikaan etenkin rottien ja muiden jyrsijöiden suihin, syntyvä haitta.

Nam nam, kiittävät myös rotat, hiiret ja myyrät linnunruoista.

Kun lintujen ruokinta aiheuttaa lintujen kesyyntymistä, se lisää sitä kautta  ruokinnan tarvetta ja ruokinnasta syntyviä haittoja. Roskakatoksissa ja piha-alueilla elävistä rotista ja muista tuhojyrsijöistä ei pääse eroon, jos niille on katettu runsas ruokapöytä lintujen ruokinnan tai huolimattoman roskien käsittelyn kautta. Rotat pyritään hävittämään tonteilta sen takia, että rotat ovat tuhoeläimiä, jotka voivat tehdä vahinkoa rakenteille, saastuttaa elintarvikkeita ja levittää tarttuvia tauteja, muistutetaan Auroranlinnasta.

Rottien hävittäminen kiinteistön alueella on aina kiinteistönomistajan vastuulla. Kaupungin ympäristöterveysyksikkö suosittelee kiinteistönomistajia varmistamaan, että tuhoeläimillä ei ole saatavilla ravintoa ja suojaa. Jotta siinä onnistuttaisiin, on Auroranlinnassa todettu, että lintujen ruokkiminen yhtiön omistamien talojen tonteilla, parvekkeilla ja asuntopihoilla on ollut pakko kieltää.

Auroranlinna Uutiset 2/2019 on toimitettu kiinteistöjen huoltoyhtiöihin jaettavaksi asuntoihin marraskuun aikana. Lehden voi lukea myös tämän linkin https://auroranlinna.fi/wp-content/uploads/2019/11/Aurora-lehti_2_2019_lowres.pdf kautta pdf-muodossa.

Voit lukea ympäristöystävälliseen sähköön liittyvän pitemmän jutun täältä.

Helsingin Korkotukiasuntojen asukkaille tarkoitettu Korkotuki Uutiset 2019 on toimitettu kiinteistöjen huoltoyhtiöihin jaettavaksi asuntoihin marraskuun aikana. Lehden voi lukea myös tämän linkin https://auroranlinna.fi/wp-content/uploads/2019/11/Korkotuki_2019_lowres.pdf kautta pdf-muodossa.

Myös Auroranlinna Uutiset 2/2019 on jaettu Helsingin Korkotukiasuntojen omistamiin huoneistoihin. Auroranlinna Uutiset -lehtisen voi lukea täältä

Auroranlinna on sopinut Helenin kanssa ostavansa jatkossa vain uusiutuvista energianlähteistä peräisin olevaa EKOenergia-sähköä. Myös koteihin saa Heleniltä ympäristöystävällisiä sähkösopimuksia. Hinta ei ole oston este.

Kaikki Auroranlinnan kiinteistöissään ja toimistossaan käyttämä sähkö täyttää nykyisin Suomen Luonnonsuojeluliiton Suomessa perustaman EKOenergia-merkin kriteerit. Auroranlinnassa tällä EKOenergia-sähköllä toimivat mm. talosaunojen kiukaat, kiinteistöpesuloiden koneet, hissit, autolämmitystolpat ja niin pihojen kuin yleisten tilojen valot. EKOenergian ostolla Auroranlinna tukee samalla siirtymistä uusiutuvan energian käyttöön ja ympäristönsuojelutyötä.

Ympäristöystävällinen sähkö ei ole kallista ns. perussähköön verrattuna, Helenin Kirsi Suihkonen muistuttaa. Helenin Sähkötalon neuvontapisteessä saa tietoa mm. siitä, miten kotien sähkönkulutus jakautuu eri käyttökohteisiin.

Asukkaille on myös tarjolla ympäristöystävällisiä sähkösopimuksia, kertoo Helenin kuluttajatuotteiden myynnin kehityspäällikkö Kirsi Suihkonen. Tarjolla on puhdasta Tuulisähköä, tuuli-, aurinko- ja vesivoimaa yhdistävää Ympäristösähköä, aurinkosähköä sekä mahdollisuus tukea uusiutuvan energian tuotantoa ns. Ympäristöpennillä. EKOenergia-sähkö on sertifioitu Helenillä vain yritysten ja yhteisöjen käyttöön.

– Myös kuluttaja-asiakkaiden tuotteiden alkuperä varmistetaan aina sertifikaatilla. Sertifikaatin myötä kuluttaja voi olla varma, että ostettu sähkö on luvatulla tavalla tuotettua. Sertifikaatin avulla sähkön alkuperää voi seurata aina voimalaitokselle asti, Suihkonen korostaa.

– Jos haluaa pienentää hiilijalanjälkeään sekä samalla tukea uusiutuvan sähkön tuotannon kehittämistä, kannattaa olla yhteydessä asiakaspalveluumme, joka auttaa oikean tuotteen valinnassa, Suihkonen toteaa.

– Tarjoamme asiakkaille sellaisia tuotteita, joita asiakkaat haluavat ostaa. Joku haluaa vain kotimaista, joku tuuli- tai aurinkosähköä, joku tukea ympäristötyötä yleisemmin. Siksi meillä on useita eri vaihtoehtoja ostaa ympäristöystävällistä sähköä.

Ympäristöpenni on Helenin tuotteista asiakkaalle helpoin. Käytännössä se liitetään normaaliin Helenin kanssa tehtyyn sähkösopimukseen ja tuo asiakkaalle 1,71 euron lisämaksun kuukaudessa. Tuo 1,71 euroa kuukaudessa talletetaan Ympäristöpenni-tilille. Maksun vastineeksi Helen toimittaa asiakkaan kotiin vuodessa 1000 kWh tuulisähköä, mikä on noin puolet kerrostalokaksion vuoden sähköntarpeesta. Lisäksi Helen tuplaa kuukausittain asiakkaan maksaman summan ja tallettaa sen samalle Ympäristöpenni-tilille. Yksi asiakas kerryttää tilin saldoa siis joka kuukausi 3,42 €:lla. Ympäristöpenni-tilille kertyviä varoja käytetään uusiutuvan energian ratkaisujen tukemiseen erillisen Ympäristöpenni-raadin päätösten mukaisesti.

– Helenillä on myös jo kolme aurinkovoimalaa, joista vuokrataan kuluttajille omia aurinkopaneeleita 4,40 euron kuukausimaksulla. Paneelin tuottama sähkö menee vuokraajalle ja voi tuottaa lähes 15 % tyypillisen kerrostalohuoneiston vuosikäytöstä. Paneelin tuottama sähkö vähennetään kodin sähkölaskusta, mutta ei toki kata paneelin koko vuokraa. Mutta jos haluatte tukea siirtymistä aurinkosähköön, uusimmasta voimalasta on vielä vapaana noin 300 paneelia, Suihkonen vinkkaa.

Auroranlinna ostaa nykyisin Heleniltä vain uusiutuvilla menetelmillä tuotettua EKOenergia-sähköä. Kaikki mm. Auroranlinnan kiinteistöjen pesuloissa, saunoissa, hisseissä, porrashuoneissa ja pihavalaistuksessa käytettävä sähkö on siis nykyisin ympäristöystävällistä. EKOenergia-merkin on Suomessa perustanuut Suomen Luonnonsuojeluliitto. Helen myy EKOenergiaa vain yrityksille ja yhteisöille.

– Ympäristöystävällinen sähkö maksaa vain hieman enemmän kuin ns. perussähkö. Kerrostaloasunnossa näistä tuotteista tuleva lisähinta on ollut keskimäärin alle kaksi euroa kuukaudessa perussähköön verrattuna. Ympäristötyö vaihtamalla sähkösopimus uusiutuvaan sähköön ei siis käytännössä rasita kenenkään taloutta, Suihkonen muistuttaa,

– Itse sähkön hankimme sähköpörssistä, jonne Helen myös myy tuottamansa sähkön. Ympäristöystävällisen sähkön hankinta tarkoittaa käytännössä, että ostamme mainitsemiani sertifikaatteja kulutusta vastaavan määrän. Sähkön osalta päästöttömyys onkin helpompi ratkaista kuin suurimittaisessa lämmön tuotannossa. Omassa energiantuotannossamme tavoitteemme on hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä: kivihiilen käyttö loppuu vaiheittain, ja kokonaan vuoteen 2029 mennessä, Kirsi Suihkonen toteaa.

Lisätietoa Helenin uusiutuvaan energiaan perustuvista sähkötuotteista saan netissä osoitteesta helen.fi/sahko/kodit/sahkosopimus sekä Helenin asiakaspalvelunumeroista arkisin klo 8-18 ja Kampin Sähkötalon neuvontapisteestä arkisin klo 8-16.