Asukkaille

Takaisin uutisiin

Auroranlinnan asukaspalautteessa positiivista kehitystä

11.03.2015

Asukkaiden yleismielikuva asumisestaan Auroranlinnan asunnoissa on pysynyt tasolla hyvä vuoden 2014 asukastyytyväisyyskyselyssä. Yleisarvosanaksi tuli nyt 3,82 asteikolla 1-5. Tulos on kiinteistöyhtiön kannalta positiivinen etenkin sen takia, että vuonna 2014 kyselyyn vastasi yli kaksi kertaa enemmän asukkaita kuin kahden edellisen vuoden kyselyihin.

KOy Auroranlinnan asukkailta on kysytty jo pitkään vuoden lopulla arvioita omaan asumiseensa liittyvistä asioista. Kaikki Helsingin kaupungin vuokra-asuntoyhtiöt keräävät vuosittain asukaspalautetta oman ja palveluntuottajiensa toiminnan kehittämiseksi.  Auroranlinnan asukkaita on lähestytty jo muutama vuosi vain heille tehdyllä kysymyspatteristolla, minkä avulla saadaan täsmätietoa juuri Auroranlinnan asunnoissa asumisesta. Lisäksi vastaajien määrä on omassa kyselyssä selvästi isompi kuin aiemmin yhdessä Heka-yhtiöiden kanssa tehdyssä tutkimuksessa, mikä lisää tulosten luotettavuutta.

Asukastyytyväisyystutkimuksessa selvitettiin asukkaiden näkemyksiä asunnostaan, asunnot omistavasta Auroranlinnasta, asuntojen vuokrauspalvelusta sekä kiinteistöjen isännöinnistä, kiinteistönhoidosta, korjauksista ja siivouksesta. Pääosa näistä toiminnoista tehdään Auroranlinnan hankkimina palveluina. Kyselyn tulokset ovat yhtenä pohjana niille kehityskeskusteluille, joita Auroranlinnan edustajat käyvät asuntovuokrauksen, isännöinnin, kiinteistönhoidon, korjausten ja siivouksen palveluntuottajien kanssa.

Huollon toiminnan kehittäminen näkyy arvioinneissa

Aiempien vuosien palaute tuntuu näkyvän huollon, korjausten ja siivouksen saamissa arvosanoissa. Niissä kaikissa asukkaiden arviot ovat menneet jonkin verran ylöspäin vuoteen 2013 ja vielä enemmän vuoteen 2012 verrattuna. Isännöinnistä annetut arviot ovat suunnilleen aiemmalla tasolla.

Auroranlinna ostaa paikallisisännöintipalvelut alueellisilta Heka-yhtiöiltä, jotka ovat käyneet läpi toimintojen uudelleenjärjestelyprosessin vuonna 2014. Heka on keskittänyt alueyhtiöiden toimistoja yhteen, jolloin ne ovat samalla siirtyneet entistä kauemmaksi monesta kohteesta katsottuna. Tämä etäisyyden kasvu sekä palvelutoimintojen yhdistäminen voivat hyvinkin selittää etenkin sen, että asiakaspalveluun liittyvät palautteet ovat jossain määrin heikommat vuodelta 2014 kuin vuodelta 2013. Merkittävää on, että kokonaistyytyväisyys isännöintiin ei ole heikentynyt vuonna 2014 vuoteen 2013 verrattuna.

Kiinteistönhuollon ja korjausten osalta kokonaistyytyväisyys on noussut vuoden 2012 arvosanasta 3,17 vuoden 2014 arvosanaan 3,44. Tässä osasyynä on varmaan Auroranlinnan oman aktiivisuuden lisääntyminen. Auroranlinnan vuoden 2013 lopulla aloittanut tekninen isännöitsijä on kiertänyt ahkerasti kohteita ja puuttunut kehittämistä vaativiin asioihin. Kiinteistönhuollon henkilöstö on aiemminkin saanut hyvää palautetta asenteestaan, nyt on alkanut tulla entistä enemmän kiitosta myös itse toiminnasta. Isoin parannus on asukkaiden mielestä tapahtunut lumenpoistossa, hiekoituksessa ja ulkokalusteiden kunnossapidossa.

Siivous myös parantunut asukkaiden mielestä

Siivouksessa kokonaistyytyväisyys on noussut vuoden 2012 arvosanasta 3,01 vuonna 2014 arvosanaan 3,34. Osaltaan arvosanaan voi vaikuttaa tietysti sekin, että siivouksesta on kerrottu asukkaille muun muassa Auroranlinna Uutiset –lehtisessä. Parantuneet arvosanat asioille ”siivoushenkilökunnan palvelualttius” ja ”siivoushenkilökunnan toiminta” ovat kuitenkin asioita, joihin voivat vaikuttaa vain kohteissa työskentelevät henkilöt itse. Sen sijaan esimerkiksi suhtautuminen porrashuoneiden siivoukseen voi olla parantunut siksi, että nyt tiedetään paremmin, miten porrassiivous tehdään nykymenetelmin. Isoimmat parannukset arvioissa saatiin saunojen ja muiden yleistilojen kuin saunojen tai porrashuoneiden siivouksesta.

Osassa kysymyksistä aika iso määrä vastaajia on joutunut toteamaan, että he eivät osaa sanoa asiasta mitään. Isännöinnissä monilla vastaajilla ei ollut kokemusta järjestyshäiriöihin puuttumisesta, isännöitsijätoimiston johdon toiminnasta eikä asioinnista asunnonvaihtoasioissa. Siivouksessa taas moni ei ollut käytännössä ollut tekemisissä siivoojien kanssa eikä tiennyt, miten saunat on siivottu. Näissä asioissa etenkin se, että vastaajamäärä nousi vuoden 2014 kyselyssä liki 500 vastaajaan, on ollut tärkeää. Tulokset eivät perustu näissäkään kohdissa vain muutaman vastaajan arvioihin.

Työsuhdeasunnoissa vuokranantaja ei ole Auroranlinna

Itse asuntoon liittyvät palautteet noudattavat vuoden 2014 tutkimuksessa aiemmin vuosien linjaa. Asuntojen sijainnille annetaan pitkälti kiitettävät arvosanat. Asuntonsa kuntoa vastaajat pitävät pääosin tyydyttävänä tai hyvänä. Luontevaa on, että asunnon kunto on ollut asukkaiden mielestä muutettaessa hieman parempi kuin se on nyt.

KOy Auroranlinnan omaa toimintaa arvioidaan lähinnä sen pohjalta, miten asukas on kokenut asiakaspalvelutilanteet asioidessaan Auroranlinnan asuntopalvelussa. Vastaajista reilut kaksi kolmannesta asuu työsuhdeasunnossa, minkä vuoksi vastaavalla määrällä vastaajia ei ole kokemusta asunnon hakemisesta Auroranlinnan kautta. Työsuhdeasunnossahan asukkaan vuokranantaja on hänen työnantajansa, useimmiten Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto tai varhaiskasvatusvirasto.

Niiden mielestä, jotka asuvat ns. vapaasti vuokrattavissa asunnoissa, asunnon hakemisen helppous on hieman heikentynyt vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013. Silti arvosana on merkittävästi parempi kuin vuonna 2012. Asuntojen välitystoiminta siirtyi vuoden 2014 alusta Stadin asunnot –palvelun hoidettavaksi yhdessä muiden Helsingin kaupungin vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kanssa. Tämä muutos on arvioiden mukaan siis mennyt aika hyvin.

Omasta toiminnastaan Auroranlinna saa hieman huonommat arvosanat kuin edellisessä tutkimuksessa. Sen sijaan vuoden 2012 tuloksiin verrattuna vuoden 2014 arviot ovat ihan hyvät. Samanlainen trendi näyttää olevan vuokranantajaa koskevissa arvioinneissa, joita antoivat vain asuntonsa suoraan Auroranlinnalta vuokranneet asukkaat. Ongelmana on ollut esimerkiksi henkilökunnan tavoitettavuus, jossain määrin myös kyky palvella asukkaan haluamassa asiassa asukkaan toivomalla tavalla ja haluamassa ajassa.

Jälkiarvioinneissa jää pohdittavaksi, onko yhtiön toimiston muutto Tukholmankadulta Eevankadulle syksyllä 2014 vaikuttanut arvosanoihin. Muuttotilannehan on väistämättä melkoinen häiriö asiakaspalvelussa, vaikka yhtiön toimisto ei ollut muuton takia kiinni juuri ollenkaan. Kuten kaikki muuton tehneet tietävät, muutto alkaa häiritä arkea jo ennen muuttoa, eikä toiminta palaa normaaliksi heti muuton jälkeenkään.

Asukkaista moni on nuorehko yksin asuva nainen

Asukastyytyväisyyskyselyn on tehnyt edellisten vuosien tapaan Auroranlinnan toimeksiannosta IRO Research –niminen tutkimuslaitos. Kaikki vastaukset ovat tulleet nimettöminä ja täysin luottamuksellisina IRO Researchiin. Auroranlinnan toimisto ja yhtiön Helsingin kaupungin valitsema hallitus ovat saaneet käyttöönsä vain tutkimuslaitoksen koostamat tulokset. Numeroina annettujen arvioiden lisäksi asukkailla on ollut mahdollista antaa vapaamuotoista palautetta. Vapaamuotoiset palautteet on myös toimitettu nimettöminä Auroranlinnan käyttöön.

Auroranlinnan asunnoissa asuvissa suurin yksittäinen ryhmä ovat yksin työsuhdeasunnossa asuvat nuorehkot naiset, joilla on määräaikainen vuokrasopimus. Lähinnä kaupungin aiemmasta työsuhdeasuntokäytännöstä johtuen vastaajista vajaalla 40 prosentilla on toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus. Vastaajista noin 40 prosenttia on yli 50-vuotiaita.

Vastaajista vajaa viidennes oli asunut Auroranlinnan omistamassa asunnossa alle vuoden, vajaa neljännes 1-3 vuotta ja toinen vajaa neljännes 3-5 vuotta. Kun Auroranlinnan asunnot vuokrataan nykyisin pääosin vain määräaikaisilla vuokrasopimuksilla, on asumishistorian pituus luonteva seuraus kaupungin yhtiölle antamasta palvelufunktiosta.