Asukkaille

Takaisin uutisiin

Asukkailta hyvää palautetta

28.02.2018

Jo ennestään hyväksi arvioitua toimintaa on edelleen pystytty hieman parantamaan, kertovat vastikään valmistuneet Auroranlinnan vuoden 2017 asukastyytyväisyystutkimuksen tulokset. Auroranlinnan taloissa asuvat ovat erityisen tyytyväisiä asuntojensa sijaintiin sekä kiinteistöyhtiössä, vuokranantajayhteisöissä, isännöinnissä, kiinteistönhuolto- ja korjausliikkeissä ja siivousyrityksissä työtä tekeviin henkilöihin.

Oman kodin sijainti on ollut viime vuosien tutkimuksissa asia, josta Auroranlinna on saanut tasaisen kiitettävän palautteen asukkailtaan. Myös tyytyväisyys omaan asuntoon yleensä, jossa on mukana myös arvio asunnon kunnosta, on valtaosalla vähintäänkin hyvällä tasolla. Erikseen kysyttäessä asuntonsa kuntoa pitää erinomaisena tai hyvänä 65 prosenttia vastaajista, huonona vain kaksi prosenttia.

Auroranlinnan asukkaille tuotetaan erilaisia asumiseen liittyviä palveluita. Auroranlinna kiinteistöyhtiönä ja asukkaan oma vuokranantaja, joka useimmille asukkaille on jokin kaupungin toimiala tai laitos ja osalle Auroranlinna itse, onnistuvat vastaajien mielestä pääsääntöisesti hyvin omassa toiminnassaan. Kokonaistyytyväisyys kiinteistöyhtiön toimintaan on vähintään hyvä kahden kolmesta Auroranlinnan asukkaan mielestä. Vuokranantajansa toimintaa pitää erinomaisena tai hyvänä vielä useampi vastaaja.

Etenkin Auroranlinnan ja mahdollisen muun vuokranantajan henkilökunnan ammattitaito ja palvelualttius miellyttävät vastaajia. Asukkaille asioiden hoidossa annetuista lupauksista pidetään myös hyvin kiinni. Auroranlinnan toimistossa työskentelevien henkilöiden tavoitettavuus on ainoa asia, jossa palautteen keskiarvosana on karvan verran huonompi kuin edellisessä eli vuoden 2016 tutkimuksessa, mutta sekin koetaan edelleen hyväksi.

Kiinteistöyhtiönä Auroranlinna pyrkii kertomaan toiminnastaan ja asumiseen liittyvistä asioista eri tavoin. Yhtiön nettisivut, jotka ovat asukasviestinnän ja myös asukkaiden sähköisen asioinnin tärkein väline, näyttävät olevan nykyisin tutut jo noin 90 prosentille vastaajista. Heistä vajaat puolet käyttää nettisivuja joko asiointiin ja tiedon hankintaan ainakin silloin tällöin vuoden mittaan. Vastanneista noin puolet pitää sivuja hyvinä ja vajaa kolmannes tyydyttävinä.

Kiinteistöjen isännöinti selviytyi vastaajien mielestä parhaiten palvellessaan asukkaita heidän vuokra-asioissaan. Vähiten tyytyväisiä oltiin siihen, miten isännöinti pystyi puuttumaan asukkaiden havaitsemiin järjestyshäiriöihin. Isännöinnin henkilökunnan palvelualttius ja toiminta koettiin pääosin hyväksi.

Asukkaat luottavat isännöintiin ja kokevat saavansa aika hyvin tietoa yhtiön toiminnasta. Samoin asiakaspalvelu pelaa ihan hyvin asukkaisiin päin. Asioista, joista kohtuullisen monella on ollut kokemusta, vähiten tyytyväisiä ollaan huoneistokorjausten hoitoon.

Kiinteistöjen huoltoon ja korjauksiin liittyvissä vastauksissa on ollut perinteisesti hajontaa. Asukkaat ovat tyytyväisiä myös huolto- ja korjaustoiminnan henkilöstöön, sekä palveluasenteeseen että toimintaan yleensä. Parhaat toiminnalliset palautteet saadaan vikailmoitusten hoidosta, vähän vähemmän tyytyväisiä ollaan jätekatoksen tai -pisteen siistinä pitämiseen, ulkokalusteiden kunnossapitoon ja yleisemminkin piha- ja ulkoalueiden hoitoon. Viheralueiden hoito saa paremmat arvosanat kuin muut ulkoaluetyöt.

Huolto- ja korjaustoiminnasta saatiin vastauksissa myös yrityskohtaista tietoa niin yleistasolla kuin eri palveluiden osaltakin. Vastaukset kertovat, missä yrityksissä on onnistuttu hyvin ja missä vain tyydyttävästi. Annetuissa arvosanoissa oli osin lisäksi hajontaa palveluita tuottavien yritysten sisälläkin. Joku yhtiö sai esimerkiksi arvosanan erinomainen vikailmoitusten hoidosta ja arvosanan tyydyttävä ulkokalusteiden kunnossapidosta. Näitä yhtiökohtaisia arvioita hyödynnetään huolto- ja korjaustoimintapalveluita tuottavien yhtiöiden kanssa käytävissä kehityskeskusteluissa.

Siivous kuuluu myös asumispalveluihin, joissa asukkaiden tyytyväisyys on ollut lievässä kasvussa viime vuodet. Myös siivoushenkilöstö saa hyvää palautetta niiltä asukkailta, jotka ovat olleet tekemisissä porrashuoneiden, saunojen tai muiden yleisten tilojen siivoajien kanssa.

Itse siivoustyön laadussa eniten puutteita löydetään saunoista, vähiten porrashuoneista, joiden siivousta osattiin arvioida selvästi useimmin. Siivouksen arvioinnissa suurin ongelma on tietysti se, että yksikin henkilö voi toiminnallaan – esimerkiksi tulemalla kurakelissä likaisilla kengillä portaikkoon pyyhkimättä – saada tilan näyttämään sellaiselta, että siellä ei ole siivottu aikoihin. Siivous on mitoitettu arvioidulle tarpeelle ja tehdään sovitun ohjelman mukaisesti ns. ylläpitosiivouksena erillisten aika ajoin tehtävien isompien ja tehokkaampien siivousten välissä.

Tyypillinen Auroranlinnan asunnossa asuva on ainakin vastaajaprofiilin perusteella 30-60 -vuotias pääosin yksin tai vaihtoehtoisesti kahden hengen taloudessa asuva nainen. Alle 30-vuotiaita vastanneissa oli enemmän kuin yli 60-vuotiaita.

Pääosa vastaajista asuu työsuhdeasunnossa, joten otanta edustaa siinä mielessä hyvin todellista tilannetta. Samaten se, että useimmilla vastaajilla on määräaikainen vuokrasopimus, on vallitsevan käytännön mukaista.

Vastaajista noin neljännes on asunut nykyasunnossaan alle vuoden, toinen noin neljännes 1-2 vuotta ja kolmas neljännes 3-5 vuotta. Asumisajat kuvastavat osaltaan, että asunnot kiertävät määräaikaisuuden takia kohtuullisen nopeasti uusille nuoremmille asukasikäpolville.

Asukastyytyväisyystutkimus on ollut vuosittainen osa Helsingin kaupungin omistamien vuokra-asuntoyhtiöiden toimintaa jo pitkään. Kiinteistö Oy Auroranlinna päätti muutama vuosi sitten alkaa teettää oman sen käyttöön räätälöidyn kyselyn asukastyytyväisyyden mittaamiseksi, jotta niin kysymykset kuin vastauksetkin palvelisivat yhtiön ja sille palveluita tuottavien yritysten toiminnan kehittämistä nimenomaan Auroranlinnan asukkaiden näkökulmasta.

Käytännön tutkimuksen teossa Auroranlinnan yhteistyökumppanina on ollut koko uusitun tutkimuksen teon ajan tutkimuslaitos IRO Research and Consulting Oy:n. Näin on saatu riittävä vastaajien määrä niin lukumääräisesti kuin alueellisestikin. Mukana on siis vastauksia kaikista yhtiön omistamista kiinteistöistä.

Vuoden 2017 kyselyyn osallistui asukkaita noin joka viidennestä Auroranlinnan asunnosta, mikä on suunnilleen sama määrä kuin on ollut vuoden 2014 tutkimuksesta lähtien. Tämä vastaajamäärän tasaisuus ja edustavuus luo hyvät edellytykset vertailla eri vuosien tuloksia keskenään ja siten havaita, missä toiminnan kehittämisessä on onnistuttu ja missä on vielä parantamisen varaa.

Kyselyssä vapaamuotoinen palaute on yksi Auroranlinnan kannalta erittäin tärkeä osa tuloksia. IRO Research & Consulting käsittelee kaikki vastaukset luottamuksellisesti. Auroranlinna saa tuloksista muuten vain yhteenvedon, mutta kaikki vapaamuotoisesti kirjoitetut kommentit, ehdotukset yms. palautteet lähetetään Auroranlinnaan sellaisinaan – tietysti ilman tietoa palautteen antajista. Nämä palautteet luetaan Auroranlinnassa tarkkaan. Niiden pohjalta on myös jo ryhdytty useissa kiinteistöissä konkreettisiin toimiin.