Asukkaille

Takaisin uutisiin

Palvelujen uusimisvaihe toi notkahdusta yleisten tilojen siivoukseen

07.04.2020

Auroranlinnan vuosittaisen asukastyytyväisyystutkimuksen tulokset kertovat, että Auroranlinnan asukkaiden antama yleisarvosana asumiselle on edelleen erittäin hyvällä tasolla. Puolet asukkaista antaa asumiselleen Auroranlinnassa arvosanan hyvä, lähes viidennes erinomaisen ja vain 4 prosenttia arvosana huono tai välttävä. Merkittävin ero vuoden 2018 tuloksiin on tyytyväisyys siivoukseen, mikä on laskenut jonkin verran. Syynä tähän lienee siivoussopimusten kilpailuttamisesta aiheutunut murrosvaihe, joka ajoittui kyselyn teon kanssa samaan ajanjaksoon.

Asukastyytyväisyystutkimuksessa, jonka tänäkin vuonna teki Auroranlinnalle puolueeton tutkimuslaitos IRO Research & Consulting, käytiin läpi keskeisiä asumisviihtyvyyteen liittyvä osa-alueita. Kun kysymyksissä on käytetty jo pitkään samaa kysymyspohjaa, voidaan asukkaiden kokemusten kehitystä seurata hyvin. Tämä luo hyvän pohjan niin Auroranlinnan oman kuin Auroranlinnalle palveluja tuottavien yritysten toiminnan laadun arviointiin, sekä hyvät eväät löytää kohdat, joissa toimintaa on syytä kehittää eniten.

Kysymys on tehty luottamuksellisesti niin, että Auroranlinna on saanut vastauksista vain yhteenvedon. Kaikki vapaamuotoiset palautteet on myös toimitettu Auroranlinnaan, jossa niitä hyödynnetään arjen työssä. Vapaamuotoinen palaute on auttanut mm. jätehuollon ja korjausten suunnittelua.

Siivous notkahti vähän

Vuotta 2019 koskevista tuloksista, jotka on saatu kattavalla otoksella yhtiön kaikkia kohteita edustavista asukkaista, voidaan lukea, että asukkaiden tyytyväisyys Auroranlinnan huolto- ja korjauspalveluihin sekä isännöintiin on kokonaisuudessaan lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. Sen sijaan siivouksessa tyytyväisyys on laskenut viime vuodesta. Samalla on katkennut useita vuosia jatkunut paraneminen siivoukseen liittyvissä arvioinneissa.

Siivouksen tuloksiin yhtenä keskeisenä syynä lienee se, että Auroranlinna on kilpailuttanut siivoussopimuksensa juuri kyselyn tekoaikoihin. Kilpailutuksen takia kerran tai kahdesti vuodessa tehtäviä tehosiivouksia oli samalla siirretty tehtäväksi kilpailutuksen jälkeen. Näin esimerkiksi saunojen ja porrashuoneiden siisteys on luultavasti ollut loppuvuodesta totuttua heikompi. Etenkin kohteissa, joissa siivousliike vaihtui kilpailutuksen perusteella, näkyi ehkä myös pientä otteen herpaantumista sopimuskauden päättymisen lähetessä, koska arviot henkilökunnan palvelualttiudesta alenivat myös jonkin verran.

Vuokranantajan toiminta tyydyttää

Auroranlinnan kysely on jaettu vanhalta pohjalta niin, että asukkailta kysytään erikseen näkemyksiä asunnot omistavasta kiinteistöyhtiöstä ja isännöinnistä, vaikka Auroranlinna nykyisin isännöikin omat kiinteistönsä. Niinpä arviot kiinteistöyhtiön toiminnasta kokonaisuutena ovat eräänlainen yhteenveto kaikesta Auroranlinnan kodeissa asumiseen liittyvästä. Auroranlinnan näkökulmasta on miellyttävää, että asukkaiden ns. kokonaistyytyväisyys on edelleen hyvällä tasolla. Vuoden 2019 arvioiden keskiarvo on 3,59 asteikolla 1-5.

Isännöintiin liittyvistä vastauksista ilmenee, että asukkaat ovat erityisen tyytyväisiä asiointiin vuokra-asioissa, toimistohenkilökunnan toimintaan sekä henkilökunnan palvelualttiuteen. Kielteisemmin asukkaat ovat arvioineet toimintaa järjestyshäiriöihin puuttumisessa sekä asiointia asunnonvaihtokysymyksissä, joita ei voi tehdä kuten Hekan asunnoissa. Järjestyshäiriöihin puuttumisessa yksi ongelma lienee se, että niihin ei ole helppo löytää nopeaa ratkaisua. Usein häiriötä kokee tai niistä ilmoittaa vain yksi naapuri, jolloin häiriöiden todentaminen mahdollisessa jatkokäsittelyssä on ongelmallista.

Tutkimuksessa on käyty läpi myös asukkaan vuokranantajan toimintaa ja palveluita. Tässä kokonaisuudessa arvioon vaikuttanevat sekä asunnot välittävän Stadin asuntojen että varsinaisen vuokranantajan toiminta. Osalle asukkaita vuokranantaja on Auroranlinnalle, osalle joku kaupungin toimiala tai liikelaitos. Vuokranantajaan liittyvistä arvioista saadut tulokset ovat kaikilta osin erittäin hyvällä tasolla.

Asukkaat olivat vastauksissaan hieman aiempaa tyytymättömämpiä asiakaspalvelun toimivuuteen sekä siihen, miten Auroranlinnan toimiston väkeä saa kiinni, ja miten puhutut asiat saadaan hoidetuksi Auroranlinnassa. Tähän kokemukseen ovat voineet vaikuttaa ne muutokset, joita Auroranlinnan toiminnassa on viime aikoina tapahtunut.

Vuoden 2019 lopulla yhtiön väkeä lisätyöllisti Helsingin Korkotukiasuntojen yhdistyminen Auroranlinnaan, joka tapahtui vuodenvaihteessa. Eikä ole pitkä aika siitäkään, kun isännöinnin tukipalvelujen hoito siirtyi Lassila & Tikanojan hoitoon. Vaikka tukipalvelujen siirto paransi asukkaiden palveluja, vie uudessa paikassa asioimisen oppiminen yleensä oman aikansa, millä on voinut olla vaikutusta asukkaiden asiakaspalvelukokemukseen.

Jätekatoksen siisteys ei edelleenkään tyydytä

Kysymysosiossa kiinteistönhuolto ja korjaukset saatiin jälleen kriittisimmät arviot jätekatoksen siisteydestä. Se lienee kuitenkin asia, jossa eivät sen kummemmin kiinteistönhuolto kuin isännöintikään voi tehdä mitään ratkaisevaa parannusta, ellei asukkailla ole itsellä halua vaalia siisteyttä. Myös ulkokalusteiden kunnossapito, johon oltiin aiempaa hieman tyytymättömämpiä, on asia, jossa onnistuminen on osaksi kiinni kalusteita käyttävien henkilöiden toiminnasta.

Lumen poistossa talvisin puolestaan on usein kiinni sääoloista. Jos lunta tulee yhtäkkisesti paljon, sen poisto pihoilta ja kulkuväyliltä nopeasti on vaikeaa. Terminen talvi 2018-19 kesti Helsingissä marraskuun lopulta maaliskuun puoliväliin, ja lienee syynä siihen, että asukkaiden mielikuvat lumitöiden hoitumisesta olivat vuoden 2019 lopulla tehdyssä tutkimuksessa hieman vähemmän tyytyväisiä kuin edellisenä talvena, joka alkoi vasta tammikuussa,

Yleisesti ottaen kiinteistönhuollon ja korjausten toimintaan oltiin kuitenkin myös sangen tyytyväisiä. Eniten ongelmia oli siis kiinteistöjen ulkoalueilla, jotka ovat usein myös kesäaikaan hoitohenkilöstölle haasteellisia mm. ilkivallan, roskaamisen ja asuinympäristöön liittyvän välinpitämättömyyden vaikeuttaessa työtä.

Etenkin asuntojen sijainti miellyttää

Auroranlinnan asuntojen sijainti on lähes kaikkien asukkaiden mielestä joko erinomainen tai hyvä. Arvosanan erinomainen antoi 56 prosenttia vastaajista, arvosanan välttävä tai huono vain yhteensä kaksi prosenttia. Asuntojen sijaintiin liittyvät arviot eivät ole toki ihan samanlaisia kaikkialla, mutta pääosalle asukkaita koti on oman elämän kannalta siis vähintäänkin hyvässä paikassa.

Yleisarvosana asumiselle on myös hyvällä tasolla, sillä peräti 71 prosenttia antaa siitä arvosanaksi hyvä tai erittäin hyvä. Arviot asunnon kunnosta noudattavat samaa linjaa.

Pääosa asunut alle viisi vuotta

Tutkimukseen vastanneista oli kaksi kolmesta naisia, asunut Auroranlinnan asunnossa alle viisi vuotta ja iältään 30-60 -vuotiaita.  Vastaajista hieman alle puolet vastasi asuvansa työsuhdeasunnossa, mutta silti seitsemän kymmenestä oli tehnyt vuokrasopimuksen joko Helsingin kaupungin tilakeskuksen tai jonkin kaupungin liikelaitoksen kanssa. Lopuista 18 prosenttia kertoi olevan vuokrasuhteessa suoraan Auroranlinnaan.

Vastanneista puolet kertoi asuvansa asunnossaan yksin. Lopuista reilu kolmannes asui kahden hengen talouksissa. Näin kolmen tai useamman hengen talouksien määrä oli vastanneista yhteensä 15 prosenttia. Kun otetaan huomioon, että kaikista vastaajista alle 30-vuotiaita oli 20 prosenttia, voi määritellä, että Auroranlinnan asunnoissa asuu pääosin 30-60 -vuotiaita yksin tai yhden henkilön kanssa eläviä naisia, jotka ovat työsuhteessa Helsingin kaupungin johonkin toimialaan tai liikelaitokseen, ja muuttaneet asuntoonsa sangen äskettäin.

Tämä asukasprofiili vastaa vuokranantaja- ja asumisaikatietojen osalta KOY Auroranlinnalle Helsingin kaupungin asuntopolitiikassa määriteltyä roolia. Auroranlinnan asuntojahan toivotaan käytettävän ensisijaisesti helpottamaan työvoiman rekrytointia Helsingin kaupungin ja sen liikelaitosten palvelukseen. Asunnot vuokrataan tällä hetkellä pääsääntöisesti vain määräaikaisilla sopimuksilla, olipa kyse työsuhdeasunnoista tai ns. vapaasti vuokrattavasta asunnoista. Auroranlinnan asunto on sen saajalle ”ponnahduslauta”, josta voi sitten määräajan puitteissa hakeutua pysyvään asuntoon.