Asukkaille

Takaisin uutisiin

Asukkaiden arviot asumispalveluista parantuneet

21.03.2014

Joulu-tammikuussa tehty Auroranlinnan asukastyytyväisyyskysely toi kiinteistöyhtiön kannalta mukavat tulokset. Asukkaiden tyytyväisyys sekä Auroranlinnan, paikallisisännöinnin että kiinteistönhoidon ja siivouksen toimintaan on lisääntynyt hieman vuosi aiemmin tehtyyn kyselyyn verrattuna. Kiinteistöjen huollossa ja korjauksissa sekä kokonaistyytyväisyydessä kiinteistöyhtiön toimintaan ja palveluihin ollaan tosin hieman jäljessä kaksi vuotta sitten annetuista arvioista.

Asukastyytyväisyyskyselyn mukaan tyypillinen Auroranlinnan asukas on yksin työsuhdeasunnossa elävä yli 40-vuotias nainen, jolla on jo muutaman vuoden kokemus Auroranlinnan omistamassa asunnossa asumisesta. Kyselyyn vastanneista kaksi kolmesta asuu työsuhdeasunnosta ja yhden hengen taloudessa, kolme neljästä on nainen, liki kolme neljästä on täyttänyt 40 vuotta ja kaksi kolmesta on asunut asunnossaan vähintään kolme vuotta. Pitkään asuneiden määrää nostaa se, että vastaajista liki puolella on vanhaa perua vielä toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus.

Edellä kuvatun kaltaisesta vastaajajoukosta puolet antaa kiinteistöyhtiön ja sen puolesta asumiseen liittyviä palveluita tuottavien palveluntuottajien toiminnasta yleisarvosanaksi hyvä tai erittäin hyvä. Noin kolmannes pitää toimintaa tyydyttävänä ja lopuista pääosa välttävänä. Ei osaa sanoa ruksasi neljä ja huono kolme prosenttia vastaajista.

Isännöinti ja kiinteistöjen ylläpito tutuinta palvelua

Jokapäiväiseen asumiseen liittyvät paikallisisännöinnin ja kiinteistöjen hoidon ja siivouksen palvelut ovat luonnollisesti tutuimpia asukkaille. Alueellisten Heka-yhtiöiden kanssa asiointi sujuu parhaiten vuokra-asioissa ja huonoiten puhuttaessa järjestyshäiriöihin puuttumisesta, huoneistokorjauksista ja asunnonvaihdosta toiseen kaupungin vuokra-asuntoon. Isännöintitoimistojen henkilökunnan palvelualttiutta, toimistohenkilökunnan toimintaa, isännöinnin luotettavuutta ja asiakaspalvelun toimivuutta pitää hyvänä tai erittäin hyvänä 60-65 prosenttia vastaajista. Isännöintiyhtiön tiedottamista pitää myös hyvänä yli puolet vastaajista.

Isännöintiyhtiön johdon toiminta saa arvioinnin antaneilta myös ihan hyvät arviot, mutta suurin osa vastanneista ei osannut ottaa tähän kysymykseen kantaa. Sama koskee huoneistokorjausten hoitoon liittyvää toimintaa lukuun ottamatta myös niitä palvelutoimintoja, joista asukkaat antavat isännöintiyhtiöille huonoimmat palautteet.

Huoltoliikkeiden, joista osa on kaupungin omistamia ja osa yksityisiä, toiminnassa eniten kiitosta keräävät huoltohenkilökunnan palvelualttius, huoltomiesten toiminta, vikailmoitusten hoito sekä huolto- ja korjauspalveluiden toimivuus. Näissä kaikissa arvosana on noin puolella vastaajista hyvä tai jopa erinomainen. Tyytymättömyys lisääntyy, kun aletaan puhua piha-alueiden, viheralueiden, jätetilojen ja ulkokalusteiden siisteydestä tai kunnossapidosta sekä talviajan hiekoituksesta ja lumenpoistosta. Näissä tuloksissa plussat ja miinukset menevät ikävä kyllä samoille asioille kuin ennenkin, mutta lohdullista on, että arviot ovat kuitenkin menneet vuodessa parempaan suuntaan.

Siivousta koskevissa arvioissa on myös tapahtunut myönteistä kehitystä, mutta pääosassa kysymyksiä liki tai yli puolet vastaajista on vastannut ”en osaa sanoa”. Porrashuoneiden siivous on ainoa asia, josta lähes kaikilla on mielipide. Arvioinnin antaneista noin puolet pitää työn jälkeä hyvänä ja toinen puolet pääosin tyydyttävänä. Heikoimpana asukkaat pitävät muiden yleistilojen kuin porrashuoneiden tai saunojen siivousta. Eniten kiitosta saa siivoushenkilökunta asenteestaan ja toiminnastaan.

Auroranlinna yhtiönä ja vuokranantajana asukkaiden mieleen

Auroranlinnan asunnoista vain osa on vuokrattu ns. vapailla markkinoilla. Suurin osa on vuokrattu kaupungin virastoille ja laitoksille edelleen vuokrattaviksi. Sen vuoksi suurin osa vastanneista on asioinut Auroranlinnan toimiston kanssa työsuhdeasunnossa asuvana. Heidän joukossaan Auroranlinnaa koskeviin kysymyksiin annetut arvosanat pyörivät asteikossa 1-5 välillä 3,95 – 4,17. Yhtiön henkilökunta sai paljon kiitosta osaamisestaan ja palvelualttiudestaan. Samaten lupausten pitäminen asioita hoidettaessa tyydytti vastaajia. Henkilökunnan tavoitettavuudesta arviot eivät olleet ihan yhtä hyvät kuin muissa henkilökuntaa koskeviin kysymyksiin annetuissa vastauksissa, mutta ero tuli lähinnä siitä, että erinomainen-vastausten määrä oli pienempi ja hyvä-vastausten suurempi kuin muissa arvioissa.

Asumisen hakeminen Auroranlinnan kautta on niiden vastaajien mielestä helppoa, jotka olivat vastanneet kysymykseen. Myös vuokrasopimuksen yhteydessä saadun tietopaketin sisältöön oltiin sangen tyytyväisiä.

Vuokranantajana Auroranlinnaa arvioineet eli Auroranlinnan suorina vuokralaisina kyselyyn vastanneet ovat työsuhdeasunnoissa asuvia vielä myönteisempiä Auroranlinnan henkilöstön toimintaan lukuun ottamatta vuokrasopimuksen mukana saadun tietopaketin sisältöä arvioidessaan. Tietopaketista yleisarvosana on 3,88, mikä on toki hyvä arvio sekin asteikolla 1-5. Muuten arviot välillä 4,10 – 4,25.

Asuntojen sijainti saa vastaajilta erittäin hyvät arviot eli keskiarvosanan 4,39. Asuntojen kuntoon sen sijaan ei olla yhtä tyytyväisiä, sillä yleisarvosana on 3,38. Silti puolet vastaajista asuu mieluiten juuri Auroranlinnan asunnossa jo kolmasosa pitää Auroranlinnaa toiseksi mieluisimpana vaihtoehtona. Yleensä Heka Oy on mieluisin vaihtoehto niillä, joille Auroranlinna ei ole ensimmäinen vaihtoehto vuokranantajaksi.

Kun aletaan puhua asumisen kustannuksista eli asuntojen vuokratasosta, on selvästi yleisin arvio kohtuuhintainen. Vaikka Auroranlinnan suoraan vuokratut ja työsuhdeasunnot ovat edullisempia kuin vapaiden markkinoiden vuokra-asunnot, pitää silti osa vuokralaisista asuntoja liian kalliina. Työsuhdeasunnoissa luku on 10 ja vapaasti vuokrattavissa 25 prosenttia. Vastapainoksi työsuhdeasuntoa pitää edullisena 37 ja vapaasti vuokrattavaa 10 prosenttia vastaajista.

Myös asuntojen korjaustoiminnasta oli kysymyksiä. Noin puolella vastaajista oli kokemuksia asuntoremonteista ja heistä yli 70 prosenttia piti työn laatua hyvänä tai erinomaisena.

Yleisarvosana asumiselle Auroranlinnan asunnoissa on myös sangen myönteistä. Yleisarvosana 3,91 on parempi kuin vuotta aiemmin annettu 3,73. Ero selittyy erinomainen-vaihtoehdon valinneiden lisääntymisellä ja tyydyttävä-vaihtoehdon valinneiden vähentymisellä. Sama trendi näkyy myös siinä, että entistä useampi suosittelisi Auroranlinnan asuntoa tuttavalleen aivan varmasti. Niiden määrä, jotka muuttaisivat nykyiseen asuntoonsa nyt, jos olisi hakemassa uutta asuntoa, on pysynyt samana kuin vuosi sitten tehdyssä kyselyssä.

Turvallista ja rauhallista eloa

Kyselyssä, jonka käytännön toteutuksesta vastasi IRO Research, selvitettiin asukkaiden mielipiteitä myös ns. yleisellä tasolla. Yleisten väittämien perusteella Auroranlinnan taloja pidetään turvallisina ja rauhallisina ja vain harva muuttaisi pois heti, jos se vain olisi mahdollista.

Pääosa asukkaista on tyytyväisiä elämäänsä ja pitää itseään yhtä tasavertaisena asukkaana kuin naapuritkin ovat. Useille asunto täyttää täysin tämänhetkiset asunnolle asetettavat tarpeet, mutta toki on myös niitä, joilla tilanne ei ole yhtä hyvä. Voisi kuvitella, että esimerkiksi asunnon määräaikaisuus vaikuttaa siihen, miten tähän kysymykseen on vastattu.

Vähiten kehuja saavat talojen pihapiiri ja lähiympäristö sekä asukkaiden yhteishenki. Silti niillekin annettujen arviointien keskiarvo asettuu tasolle hyvä miinus.

Käytännön asumiseen liittyvissä asioissa Auroranlinnan nettisivut ja niissä olevat asumiseen ja kohteisiin liittyvät tiedot eivät edelleenkään ole tulleet tutuiksi kaikille asukkaille. Joka kolmas vastaaja ei viimeisimmässä kyselyssä ollut käynyt auroranlinna.fi-sivuilla kertaakaan. Tämä saattaa olla osaltaan syynä siihen, että monet asukkaat eivät edelleenkään tiedä, mihin heidän pitäisi olla yhteydessä asuntoon tai kiinteistöön liittyvän vahingon sattuessa.

Reilut puolet vastaajista osaavat olla yhteydessä Auroranlinnan 24-palveluun isommissa vahingoissa, kuten esimerkiksi vesivahinko tai muissa korjaustarpeissa, mutta pienissä korjauksissa, esimerkiksi hana vuotaa tai jääkaappi on rikki, vain reilu kolmannes. Eli periaate ”ole vikailmoitusasioissa aina yhteydessä Auroranlinnan 24h-palveluun joko puhelimitse numeroon 010 286 6245 tai sähköisesti netissä oman kotitalosi kohdesivun kautta” ei ole selvillä vielä kaikille asukkaille, joten Auroranlinna lisää tiedottamista asian tiimoilta.

Kyselyn tulokset hyödynnetään toiminnan kehittämisessä

KOy Auroranlinna on nyt tehnyt muutaman vuoden omaa Heka-konsernista erillistä asukastyytyväisyyskyselyä. Omalla kyselyllä kysymykset kohdistuvat nimenomaan Auroranlinnan ja sen palvelutuottajien toimintaan ja Auroranlinnan taloihin ja asuntoihin tavalla, jota voidaan hyvin käyttää hyödyksi kehitettäessä Auroranlinnan toimintaan.

Lisäksi oma kysely kohdistetaan kaikille Auroranlinnan asunnoissa asuville, mikä on lisännyt vastausten määrää selvästi aiempiin kyselyihin, joissa Auroranlinnan asukkaat olivat vain osana yleistä Helsingin kaupungin vuokralaisille tehtyä kyselyä. Kaupungin vuokra-asuntojen määrä on niin suuri, että sen piiriin kuului vain otos Auroranlinnan vuokralaisista. Nyt vastausten määrä on niin suuri, että sen pohjalta voidaan tulkita asukkaiden näkemyksiä.

Tutkimuslaitos, jota käytetään vastausten ehdottoman luottamuksellisuuden takaamiseksi, on työstänyt osaltaan ehdotukset kehitettävistä asioista. Auroranlinna analysoi tietysti myös itse annetut arviot ja vapaamuotoiset vastaukset sekä sen, miten vastaukset ovat kehittyneet. Tuloksia hyödynnetään Auroranlinnan oman toiminnan kehittämisen ohella käytäessä kehityskeskusteluja mm. isännöinti-, kiinteistönhoito-, korjaus- ja siivouspalveluja tuottavien yritysten kanssa.

22-4-2014-9-17-55-NETeskokIMG_9456
KUVA: Heka-Malmi Oy:n työnjohtaja Esko Kinnunen näkee huoltokirjaohjelmasta Auroranlinnan taloista tulleet vikailmoitukset. Heka-Malmissa ilmoitetut viat saadaan korjatuksi pääosin päivän kuluessa ilmoituksesta. Hyvä palvelu näkyy myönteisenä palautteena asukastyytyväisyyskyselyssä.