Asukkaille

Takaisin uutisiin

Muutosten vuosi läpi kunnialla

18.03.2019

Asukkaiden mielestä Auroranlinna ja sen palveluntuottaja selvisivät kunnialla läpi vuonna 2018 toteutuneesta isännöinnin tukipalveluiden uudistuksesta. Viime vuodenvaiheessa tehdyssä asukastyytyväisyystutkimuksessa asukkaiden tyytyväisyys asumiseen liittyviin palveluihin on pysynyt pääosin entisellä tai liki entisellä tasolla.

Helsingin kaupungin ara-vuokra-asuntojen keskittäminen Heka Oy:n omistukseen ja siihen liittyvän viiden alueellisen isännöinti- ja huoltoyhtiön perustaminen on vaikuttanut myös Auroranlinnan asunnoissa asuvien palveluihin. Heka Oy:n alueyhtiöt keskittyvät nyt Hekan asukkaiden palvelemiseen. Siihen liittyen vuonna 2018 siirtyivät Auroranlinnan asuntojen avaimiin, talonkirjamuutoksiin, autopaikkoihin, saunavuoroihin ja talopesuloihin liittyvät palvelut uuden palvelutuottajan eli Lassila & Tikanojan hoitoon lukuun ottamatta Suomenlinnan ja Kirkkonummen kiinteistöjä, joissa palvelut tuottaa edelleen huoltoyhtiö.

Muutos on vaikuttanut myös vikailmoitusten tekoon. Asukkaiden vikailmoitukset neuvotaan nyt tekemään pelkästään Auroranlinnan 24/7-palveluun, josta ne menevät huoltoyhtiön ja Auroranlinnan teknisen isännöinnin tietoon sekä hoidettavaksi.

Asukkailta kysyttiin taas mielipidettä yhtiöstä ja sen palveluista. Kyselyn yhteenvetoraportti perustuu noin 450 asukkaan vastauksiin. Yhtiön eri kiinteistöissä asuvat arvioivat eri palveluista suoriutumista arvosanoilla 1-5. Asukkaalla oli myös mahdollisuus valita vaihtoehto ei osaa sanoa, jos hänellä ei ollut ko. palvelusta kokemusta.

Tässä kyselyssä ns. yleisarvosana asumisen palveluista oli 3,56, jota voi luonnehtia termillä sangen hyvä. Tuloksessa on pienenpieni pudotus vuoden 2017 tuloksiin, mutta tilastollisesti ero on niin vähäinen, että palveluiden laadun voi sanoa asukkaiden näkökulmasta säilyneen yleisellä tasolla kutakuinkin ennallaan.

Kiinteistöyhtiön eli Auroranlinnan toiminnasta annetut arviot ovat olleet käytännössä samanlaiset vuosina 2016, 2017 ja 2018. Kaksi kolmesta antaa arvion hyvä tai erittäin hyvä kiinteistöyhtiön toiminnalle ja palveluille. Huonoksi ne arvioi vain yksi prosentti vastaajista.

Erityisen hyvät arviot saavat Auroranlinnan henkilökunnan palvelualttius sekä yhtiön omistaman asunnon hakemisen helppous, missä kiitos tosin kuuluu eniten asuntoja välittävälle Stadin asunnot -palvelulle. Myös Auroranlinnan henkilökunnan ammattitaitoa arvostetaan asukkaiden joukossa. Toimiston henkilökunnan tavoitettavuus, vuokrasopimuksen yhteydessä saadun tiedon riittävyys ja annettujen lupausten pitäminen asioiden hoidossa saivat myös hyvät palautteet pisteytyksellä 1-5.

Isännöinnin palveluita koskevat tulokset ovat samaten säilyneet aika lailla samalla tasolla kuin vuonna 2017. Isoin pudotus on tyytyväisyydessä asunnon vaihtoa koskevien asioiden hoitoon, josta on toisaalta kokemusta vain pienellä osalla vastaajia ja jossa toki myös on usein vaikea löytää asunnonvaihtoa toivovan kannalta optimaalisin ratkaisu. Yleisellä tasolla kaikki asumisaikaiseen henkilökohtaiseen asiointiin liittyvät kokemukset ovat enemmistön mielestä hyvällä tasolla. Isännöinti on asukkaiden mielestä myös luotettavaa ja ammattitaitoista.

Selvästi eniten tyytymättömyyttä näyttää vastausten perusteella olevan järjestyshäiriöihin puuttumisessa sekä huoneistokorjausten tekemisessä jo mainittujen asunnonvaihtomahdollisuuksien ohella. Nämä tyytymättömyyden aiheet lienevät keskeinen syy siihen, että isännöitsijätoimiston johdon toimintaa kritisoidaan myös enemmän kuin isännöitsijätoimiston henkilökunnan toimintaa ja palveluasennetta. Arvosanaan, joka on silti sangen hyvä, vaikuttanee sekin, että isännöitsijätoimiston johtoa arvioineiden määrä on vain reilusti alle puolet vastaajista.

Niin kiinteistöyhtiön kuin isännöinninkin osalta saadut arviot käydään tarkkaan läpi Auroranlinnassa osana yhtiön oman toiminnan kehittämistä. Tavoitteena on palata vuonna 2019 nousevien arvosanojen janalle.

Ulkopuolisista palveluntuottajista parhaiten ovat pärjänneet kiinteistöjen huollosta ja korjauksista vastaavat yritykset, joiden toiminnastaan saama yleisarvosana pysyi samana kuin vuonna 2017. Yksittäisistä kiinteistönhoitoliikkeistä parhaan kokonaisarvosanan saivat Kurkimäen Huolto ja SF-ammattimies. Yksittäisissä kysymyksissä kuten esimerkiksi vikailmoitusten tai viheralueiden hoidosta tai huolto- ja korjauspalveluiden yleisestä toimivuudesta saivat hyvää tai jopa erinomaista palautetta monet huoltoyhtiöt. Toki sitten vastaavasti oli myös osa-alueita, joissa eri huoltoyhtiöiden toimintaa arvioitiin jopa huonoksi.

Huoltohenkilökunnan palvelualttius ja toiminta sekä vikailmoitusten hoito ja huolto- ja korjauspalveluiden toimivuus ovat kiinteistönhuollossa ja korjauksissa toimivinta osaa. Eniten tyytymättömiä asukkaat ovat jätekatosten siisteyteen, ulkokalusteiden kunnossapitoon sekä talvisiin hiekoituksiin ja lumitöihin. Myös kesäajan viheralueiden hoito sekä piha-alueiden puhtaanapito saivat huolto- ja korjauspalveluiden keskiarvotulosta heikomman arvosanan.

Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään Auroranlinnan ja palveluntuottajien kehityskeskusteluissa. Tavoite on tietysti parantaa toimintaa entisestään.

Siivous on ollut perinteisesti osa-alue, josta asukkailta tulee kriittisimmän yleisarviot. Näin kävi myös vuonna 2018, jona myös saatujen arvosanojen paranemistrendi katkesi. Eli arviot vuodelta 2018 ovat jonkin verran heikommat kuin vuodelta 2017.

Siivouksen arviointi on ehkä vaikein osa kyselyä. Jos viisi ihmistä tulee erittäin likaisilla kengillä juuri siivottuun porrashuoneeseen, saattaa porrashuone sen jälkeen näyttää siltä, ettei sitä ole siivottu koko viikolla. Sama ongelma koskee tietysti saunatilojen ja muiden yleisten tilojen siisteyttä. Jos saunoissa tehdään viikkosiivous ennen viikonlopun saunavuorojen alkua, on ihan saunojista kiinni, näyttääkö se siivotulta viimeisille saunojille vai ei.

Myös siivouksessa työtä tekevien henkilöiden toiminta ja palvelualttius saavat asukkailta eniten kiitosta. Kritiikki kohdistuu enemmän eri tilojen siivouksen jälkeen. Onko syynä liian kireä mitoitus, työn laatu vai jokin siivouksesta riippumaton syy, jää pohdittavaksi Auroranlinnan ja palveluntuottajan välisissä kehityskeskusteluissa.

Kyselyssä pyydettiin myös arviointeja vuokranantajasta ja asumisesta yleensä. Auroranlinnan asunnoissahan vuokranantaja voi olla joku kaupungin toimiala, liikelaitos tai muu yksikkö tai Auroranlinna itse. Kun vastaajista noin puolet asui jälleenvuokratussa asunnossa ja noin puolet oli Auroranlinnan suoria vuokralaisia, tulokset edustavat tasapuolisesti molempia vuokralaisryhmiä.

Yhteenvetona vastauksista voi sanoa asukkaiden olevan pääosin tyytyväisiä vuokranantajansa ja sen henkilöstön toimintaan. Eniten ongelmia asukkailla on ollut oman vuokranantajansa henkilökunnan tavoitettavuudessa.

Viestintä ja tiedotus on osa vuokranantajan ja kiinteistöyhtiön toimintaa. Tältä osin asukkaat ovat sangen tyytyväisiä. Auroranlinnan nettisivut ovat kiinteistöyhtiölle keskeinen informaatio- ja palveluväylä, joita kaikki vastaajat olivatkin käyttäneet enemmän vai vähemmän. Noin puolet kertoi käyneensä nettisivuilla useita kertoja viimeisen vuoden aikana. Yli puolet antoi nettisivuille arvosanan hyvät tai erittäin hyvät, huonoiksi ne arvioi vain yksi prosentti vastanneista.

Yleisarviot asumisesta Auroranlinnan asunnossa ovat hyvin positiivisia eli saatu vastauskeskiarvo on hyvä. Asuntojen sijainti saa pääosin kiitosta ja asunnon kuntokin arvioidaan vähintään tyydyttäväksi. Vuokratasot ovat asukkaiden mielestä siedettäviä ja asumiseen liittyvät palvelut pääosin vähintäänkin tyydyttäviä.

Selkeästi kehitettävää Auroranlinnalla on siinä, miten viher- ja piha-alueet sekä ulkokalusteet saadaan pidetyksi hyvässä kunnossa ja siisteinä sekä pihat talvisin riittävän lumettomina ja hiekoitettuina. Etenkin jätetilojen siisteys näyttää olevan haaste. Toki niin jätetilojen kuin pihankin siisteys perustuu lopulta ensisijaisesti asukkaiden ja muiden kiinteistöillä liikkuvien omaan toimintaan.

Vastaajatietojen perusteella pääosa auroranlinnalaisista on asunut nykyisessä asunnossaan alle viisi vuotta. Vastaajista puolella on määräaikainen ja toisella puolella toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus. Työsuhdeasunnossa vastaajista asuu puolet ja puolet on vuokrannut asuntonsa suoraan Auroranlinnalta.

Liki kaikki vastaajat asuvat yhden tai kahden hengen talouksissa, puolet kaikista asuu kodissaan yksin. Vastaajista kaksi kolmesta on naisia. Lähes 90 prosentilla vastaajista on vielä useita työvuosia edessään. Yli 60-vuotiaita vastaajista on nimittäin vain 13 prosenttia. Alle 30-vuotiaiden, 30-39 -vuotiaiden sekä 40-49 -vuotiaiden ryhmiin kuuluu kuhunkin 20 prosenttia tai vajaa 20 prosenttia vastanneista.  Ikäryhmä 50-60 -vuotiaat oli vastaajissa suurin 30 prosentillaan.

Tutkimuksen on tehnyt Auroranlinnalle IRO Reasearch & Consulting Oy. Vastaukset on tehty nimettöminä ja niin, että Auroranlinna ei saa itse vastauksia käyttöönsä. Tutkimuksen tekijä on koostanut vastauksista yhteenvetoraportin Auroranlinnan käyttöön.

Kyselyssä oli mahdollisuus antaa myös vapaamuotoista palautetta tai tehdä ehdotuksia omaa kotitaloa tai yhtiön toimintaa koskien. Kaikki vapaamuotoiset palautteet luetaan Auroranlinnassa tarkkaan. Yhtiössä on jo toteutettu useita erilaisia kehitystoimia aiempien vuosien kyselyissä saatujen ehdotusten ja toivomusten perusteella.