Asukkaille

Takaisin uutisiin

Asukastyytyväisyys hienoisessa nousussa

12.03.2016

KOy Auroranlinnan asukkailta on taas kysytty mielipidettä asumisen palveluista. Kun vastaukset eri kysymyksiin summataan yhteen, on vuodenvaihteen 2015-2016 kyselyyn vastanneiden asukkaiden tyytyväisyys parantunut hieman vuotta aiemmin tehdyn kyselyn tuloksiin verrattuna.

Auroranlinnan asukkaiden mielestä porrashuoneiden ja yleisten tilojen siivous on parantunut selkeästi vuodesta 2013 vuoteen 2016 tultaessa. Myös kiinteistönhoidon ja kiinteistöjen korjaustoiminnan saamat arviot ovat parantuneet hieman. Isännöinnin osalta arvosanat ovat pysyneet kutakuinkin samana kuin edellisessä kyselyssä.

Asukastyytyväisyyskyselyyn vastasi tilastollisesti kattava otos asukkaita kaikista Auroranlinnan kohteista. Vastaajista kaksi kolmesta asuu työsuhdeasunnossa, loput vapaasti vuokrattavissa asunnoissa. Vastanneista valtaosa on naisia. Iältään vastaajat jakaantuvat aika tasaisesti 20 vuodesta eläkeiän kynnykselle asti. Kun vuokrasopimukset Auroranlinnan asuntoihin tehdään nykyään vain määräaikaisina, on pääosa vastaajista asunut asunnossaan alle viisi vuotta.

Kun vastauksista summataan kokonaistyytyväisyyttä Auroranlinnan toimintaan ja asukkaiden asumiseen liittyviin palveluihin, todetaan vastaajista yli 60 prosentin antavan arvosanaksi hyvä tai jopa erittäin hyvä. Trendi on ollut viime vuodet nouseva. Etenkin arvosanan välttävä tai huono antavien määrä on vähentynyt.

 

Kohdepalveluissa hyvää ja kehitettävää

Asukkaiden mielestä isännöinnissä on palvelualtis henkilökunta ja suhteellisen toimiva asiakaspalvelu. Asiointi vuokra-asioissa koetaan helpoksi. Isännöinti koetaan myös luotettavaksi. Järjestyshäiriöihin puuttuminen ja toiminta huoneistokorjauksissa ovat asioita, joissa on asukkaiden mielestä eniten parannettavaa. Tosin 61 prosentilla vastaajista ei onneksi ole kokemusta järjestyshäiriöihin puuttumisesta. Myös toiminnasta tiedottamisessa on vastausten mukaan kehitettävää, mutta siltäkin osin toiminta on vähintään tyydyttävää.

Huoltotoiminnassa työtä tekevä henkilöstö saa isännöinnin tapaan kiitosta asukkailta. Henkilöstö on palvelualtista ja muutenkin toimii asukkaiden mielestä hyvin. Vikailmoituksiin reagoidaan nopeasti. Tyytyväisyys kiinteistöjen viheralueiden hoitoon, ulkokalusteiden kunnossapitoon, lumitöihin ja pihojen hiekoitukseen on kasvanut tilastollisestikin merkittävällä tavalla. Toki niiltä osin toteutuma ei edelleenkään yllä ihan toiveiden tasolle. Myös piha-alueiden ja jätekatosten siisteys kuuluvat asioihin, joissa asukkaat kaipaavat parannuksia.

Siivouksessa on menty selvästi eteenpäin kautta linjan. Parhaat arvosanat tulevat taas siivoustyötä tekeville henkilöille. Asukkaiden mielestä yksittäisistä siivouskohteista parhaiten onnistutaan saunoissa ja huonoiten muissa yleistiloissa kuin saunat ja porrashuoneet.

Kohteiden kiinteistönhoitoa ja siivousta tekevät yhtiöt on myös arvioitu osana kyselyä. Kiinteistönhoidossa alueellisista Heka-yhtiöistä selvästi parhaat arviot saa asukkailta Heka-Malminkartano Oy. Myös Heka-Jakomäki Oy, Heka-Maunula Oy ja Heka-Pihlajisto Oy saavat keskimääräistä enemmän myönteistä palautetta. Yksityisistä palveluntuottajista nousevat kirkkaimmiksi ”tähdiksi” Kiinteistönhuolto Sami Oy ja Kurkimäen Huolto Oy. Siivouksen osalta yksilöity palaute auttaa sen tutkimiseen, missä kohteissa siivous tyydyttää asukkaita parhaiten ja mitä kehittämistä siivouksessa on eri kohteissa. Siivouksessa palvelut ostetaan pääosin samalta palveluntuottajalta.

 

Asuntopalvelun toiminta myös tarkastelussa

Asukastyytyväisyyskyselyssä kyseltiin myös asukkaiden mielipiteitä KOy Auroranlinnan toiminnasta asumiseen liittyvissä asioissa. Ne, jotka sanovat olleensa viimeisen kahden vuoden aikana yhteydessä Auroranlinnaan, antavat vuoden 2015 tutkimuksessa jonkin verran heikommat arvosanat kuin vuonna 2013 toteutetussa kyselyssä, mutta suunnilleen samat arvosanat kuin vuoden 2014 tutkimuksessa. Työsuhdeasunnoissa asuvien tyytyväisyys on laskenut kaikissa tähän kokonaisuuteen liittyvissä osakysymyksissä, vapaasti vuokrattavien asuntojen lähinnä palvelun saatavuutta koskevissa asioissa.

Jossakin määrin voi myös olla, että tässä annetuissa vastauksissa arvioidaan osin muita kuin Auroranlinnan tuottamia palveluita. Asuntojen hakuhan tapahtuu nykyisin sekä työsuhde- että vapaasti vuokrattavissa asunnoissa Stadin asunnot –palvelun kautta. Työsuhdeasunnoissa myös vuokranantaja ei ole Auroranlinna, vaan se on työntekijän työnantaja. Asuntojen vaihtoon liittyvissä asioissa ollaan varmaan tyytymättömiä, jos lopputulos ei ole halutun kaltainen. Mutta silti tulokset luetaan tarkkaan ja siihen paneudutaan, miksi arviot ovat pudonneet kahden vuoden takaisesta, etenkin kun samaa trendiä on myös vapaasti vuokrattavien asuntojen asukkaiden vastauksissa.

Tyytyväisyys Auroranlinnaan vaihtelee vastausten mukaan alueellisesti. Kiinteistönomistajaan ollaan pääosin tyytyväisimpiä siellä, missä ollaan keskimääräistä tyytyväisempiä myös isännöintiin ja kiinteistön ylläpitoon.

Omasta asunnosta asukkailla on pääosin hyvää sanottavaa. Sijaintiin ovat tyytyväisiä liki kaikki ja asunnon kuntoakin pidetään yleensä hyvänä. Ne, jotka eivät koe asunnon kuntoa hyvänä, antavat pääosin arvosanan tyydyttävä.

 

Oma tutkimus antaa paljon tietoa

KOy Auroranlinnan oma asukastyytyväisyystutkimus antaa monipuolisesti tietoa yhtiön asunnoissa asuvien henkilöiden käsityksistä. Tutkimuksen tuloksia käytetään sekä Auroranlinnan oman toiminnan kehittämiseen että käytäessä kehityskeskusteluja yhtiön asuintaloille ja asukkaille palveluita tuottavien toimijoiden kanssa.

Asukkaat voivat vastata kyselyyn nimettöminä ja niin, etteivät yksittäiset vastaukset päädy koskaan KOy Auroranlinnan tietoon. Kyselyn suorittaa Auroranlinnan toimeksiannosta IRO Research Oy, joka myös tekee vastauksista Auroranlinnalle menevän yhteenvedon

IRO Research Oy sai kyselyyn vastaukset kaikkiaan 515 asuintaloudelta, mikä on noin 25 prosenttia koko asuntojen määrästä. Noin puolet vastauksista tuli yhden hengen talouksista.

Jokaisesta Auroranlinnan kiinteistöstä on useita vastauksia, millä varmistettiin, etteivät sen kummemmin ruusut kuin risutkaan perustu yhden asuntokunnan mielipiteisiin.