Asukkaille

Takaisin uutisiin

Hyvä sijainti ja toimivat palvelut tyydyttävät asukkaita

13.02.2017

Auroranlinnan vuoden 2016 asukastyytyväisyystutkimuksen tulokset on saatu kerätyksi yhteen. Kokonaisuutena asukkaiden tyytyväisyys niin kiinteistöyhtiöön, isännöintiin, kiinteistöjen huoltoon ja korjauksiin kuin siivoukseenkin on jatkanut hienoista paranemistaan. Arviot ovat parantuneet pikkuisen joka vuosi vuodesta 2012 lähtien.

Auroranlinnan asuntojen sijainti saa kiitosta yhtiön asunnoissa asuvilta. Vuoden 2016 tutkimuksessa sijaintia piti erinomaisena 55 ja hyvänä 37 prosenttia vastanneista. Vastaavanlainen palaute on saatu kaikissa tehdyissä asukastyytyväisyystutkimuksissa.

Myös asuntojen kunto ja asumisviihtyvyys tuntuvat olevan aika hyvässä kuosissa. Kun asukkaita pyydettiin arvioimaan asumistaan nykyisessä asunnossa, antoi yleisarvosanan hyvä 55 prosenttia ja erinomainen 19 prosenttia vastaajista. Välttäväksi asunnossa asumistaan luokitteli neljä ja huonoksi yksi prosentti saaduista palautteista.

Asukastyytyväisyys on kokonaisuutena tietysti yhdistelmä asunnon sijaintia, oman asunnon ja kotitalon kuntoa ja asumiseen liittyviä palveluita. Sijainnin arvioi hyväksi tai erinomaiseksi siis yli 90 prosenttia vastaajista, mutta asuntonsa kunnon hyväksi tai jopa erinomaiseksi luokitteli enää reilut 60 prosenttia vastaajista. Huonoksi kuntoa kuitenkin luonnehti vain kaksi prosentti vastauksista. Pääosa niistä, jotka eivät pitäneet asuntonsa kuntoa hyvänä, määritteli sen kuitenkin tyydyttäväksi.

Asumiseen palvelut tulevat usealta eri taholta. Kiinteistöyhtiö Auroranlinnan ja sen henkilöstön toiminnasta arvosanat ovat vuoden 2016 vastauksissa aiempia tutkimuksia parempia. Tässä näkynee, että yhtiö on pyrkinyt kehittämään muun muassa asiakaspalvelunsa toimintaa ja viestintäänsä. Vuonna 2016 esimerkiksi otettiin käyttöön asiakaspalvelun uusi puhelinjärjestelmä sekä avattiin uudet entisiä enemmän asukkaiden arjen tarpeisiin rakennetut internet-sivut. Yhtiö otti myös huoneistotarkastusten ja -korjausten hoidon itselleen palkkaamalla sitä varten teknisen isännöitsijän. Kaikki tämä ja jatkuva oman toiminnan kehittämiseen panostaminen palkittiin vuodenvaihteessa 2016-2017 tehdyssä asukastutkimuksessa myönteisellä palautteella, jonka yleisarvosana on oikein hyvä.

Ne Auroranlinnan suorina vuokralaisina olevat asukkaat, jotka hoitavat myös vuokrasopimusasiansa yhtiön kanssa, pitävät vuokranantajan toimintaa kaikilla mittareilla erittäin hyvänä. Pääosa eli liki 2/3 vastaajista asuu työsuhdeasunnoissa, jotka asukkaat vuokraavat työnantajaltaan. Näin he eivät asioi Auroranlinnan kanssa vuokrasopimukseen liittyvissä asioissa.

Hyvä asenne ja osaaminen saavat kiitosta

Niin kiinteistöyhtiön asiakaspalvelun ja vuokraustoiminnan kuin yksittäisten kiinteistöjen isännöinnin, huolto- ja korjaustoiminnan kuin siivouksenkin henkilöstö saa yleisesti ottaen hyvää palautetta. Kiitosta tulee palvelualttiudesta ja niin toiminnasta yleisesti kuin esimerkiksi työntekijöiden luotettavuudesta luvattujen asioiden hoitamisessa. Tietysti joukossa on myös niitä, joilla kaikki ei ole mennyt halutulla tavalla, mutta kokonaisuutena palaute on myönteistä.

Isännöinnin toiminnassa keskimääräistä huonompia asukasarvioita tulee sellaisista asioista kuin isännöitsijätoimiston johdon toiminta, järjestyshäiriöihin puuttuminen ja asiointi asunnonvaihtokysymyksissä, joista kysymyksestä riippuen 62-79 prosentilla vastaajista ei ole ollut mitään kokemusta. Näissäkin kysymyksissä vastaajista vain 2-5 prosenttia antaa toiminnalle arvosanan huono. On kuitenkin ilmeistä, että noissa kolmessa kysymyksessä asukkaan toive tai tarve tehdä jotakin ja isännöinnin mahdollisuudet auttaa tuon toiveen tai tarpeen edistämisessä eivät aina kohtaa asukkaiden toivomalla tavalla. Ja kun toimintaa arvioineita on vähän, laskevat yksittäisetkin negatiiviset kokemukset ko. toiminnoista saatavia keskiarvopisteitä jo merkittävästi. Asunnon vaihtoon liittyvät asiat, joista isännöinti sai huonoimmat keskiarvopisteet, ovat sellaisia, joille ei voida nykyisin tehdä oikeastaan muuta kuin ohjata asukas eteenpäin Stadin asuntojen palveluihin.

Kysymyksessä huoneistokorjausten hoidosta, johon pääosa vastaajista osasi antaa vastauksen, palaute on myös isännöinnin keskimääräistä arvosanaa hieman alempi. Yhtenä syynä lienee se, että Auroranlinnassa ei tehdä ns. stailauskorjauksia asukkaan vaihtuessa eikä pääsääntöisesti tehdä huoneistokorjauksia silloin, kun asunnot ovat asuttuja. Tähän kysymykseen tuli eniten arvosanoja huono, joiden osuus oli seitsemän prosenttia. Samalla on kuitenkin syytä muistaa, että toimintaa huoneistokorjauksissa piti hyvänä tai erinomaisena puolet vastaajista, ja että vastaukset perustuvat osittain aikaan, jolloin Auroranlinnan oma tekninen isännöitsijä ei hoitanut huoneistokorjausasioita.

Kiinteistöjen huollossa ja korjaustoiminnassa henkilöstön asenne ja toiminta on siis asukkaiden mielestä pääosin hyvää. Myös vikailmoitusten hoito saa myönteiset arviot. Etenkin asukkaat, jotka ovat oppineet käyttämään yhtiön 24h vikailmoitusnumeroa 010 286 6245 tai Auroranlinnan nettisivujen näppärää sähköistä vikailmoitusta, saavat siis asiat kuntoon hyvin ja nopeasti. Yleisesti ottaen huoltotöiden ja pikkukorjausten tekoon ollaan varsin tyytyväisiä.

Keskimääräistä vähemmän kiittäviä arvosanoja tulee kiinteistöjen piha-alueiden hoidosta. Vihertyöt ja piha-alueen puhtaanapito sekä lumityöt ja hiekotus ovat useimpien mielestä kyllä hyvällä tai vähintäänkin tyydyttävällä tasolla, mutta etenkin talvitöissä tyydyttävän tai jopa välttävän arvosanan osuus vastauksissa nousee keskimääräistä suuremmaksi. Pihakalusteiden kunto ja jätekatoksen siisteys saavat myös keskimääräistä enemmän kriittistä palautetta. Pihakalusteiden kuntoon ja jätekatosten siisteyteen tietysti vaikuttaa suuresti myös asukkaiden oma toiminta, ehkä lähiympäristöstä tulevat ihmisetkin. Auroranlinnan ja huoltoyhtiöiden kehityskeskusteluissa käydään läpi tutkimuksesta saatu asukaspalaute ja huoltoyhtiöiden ja niiden henkilöstön mahdollisuudet parantaa arvioita jatkossa.

Siivouksessa arviot ovat pihatöiden tapaan perinteisesti jossain määrin kriittisempiä kuin muusta toiminnasta annettu palaute. Etenkin kurakelillä voi helposti tuntua, että talossa ei siivota koskaan, jos kaikki asukkaat eivät huolehdi kulkiessaan, että kuraa ei kantaudu yhteisiin tiloihin kenkien, koirien tms. mukana. Olipa kyse sitten porrashuoneista, kellareista, pesutuvista tai saunoista, on selvää, että asukkailla on itsellään päävastuu asuinympäristön pysymisestä viihtyisänä. Siivous on mitoitettu pitämään yllä siisteyttä ns. normaalin asumisen tuomalta likaantumiselta. Lisäksi aika ajoin tehdään perustasoa perusteellisempia siivouksia ihan niin kuin kodeissakin. Asukkaiden palautteen mukaan tällä tavoin onnistutaan melko hyvin pääsemään heidän toivomaansa tasoon.

Tutkimuslaitos teki tutkimuksen, otos kattava, tulokset käyttöön

KOy Auroranlinna on teettänyt oman asukastyytyväisyystutkimuksen jo useita vuosia riippumattomalla tutkimuslaitoksella IRO Research & Consulting Oy:llä. Pääosa tutkimuksen vastauksista on saatu internet-lomakkeella ja loput puhelinhaastatteluilla. Yhdistelmällä on varmistettu, että jokaisesta kohteesta on saatu riittävästi vastauksia. Näin otanta on tutkimuksellisesti kattava ja tulosten voi katsoa edustavan asukkaiden näkemyksiä.

Kaikki vastaukset on tallennettu nimettöminä IRO Research & Consulting Oy:n tietokantaan. Auroranlinna on saanut vastauksista vain koosteen, josta ei siis ilmene mitenkään, ketkä vastauksia ovat antaneet.

Auroranlinna käyttää asukastyytyväisyystutkimuksen tuloksia sekä oman toimintansa kehittämiseen että kehityskeskusteluissa kiinteistöjensä huolto-, korjaus- ja siivoustoimintaa tekevien palveluntuottajien kanssa. Asukaspalautetta on tutkittu myös huoltoyhtiökohtaisesti eli katsomalla, miten yksittäisen huoltoyhtiön toimintaa on arvioitu esimerkiksi vikailmoitusten hoidossa. Tämä tietysti lisää mahdollisuuksia hyödyntää tuloksia kehityskeskusteluissa huoltoyhtiöiden kanssa.

Vuoden 2016 asukastyytyväisyystutkimuksessa asukkailta saivat erityisen paljon positiivisia arvioita Heka-Kannelmäki, Heka-Malmi, Heka-Malminkartano, Heka-Pihlajisto sekä Kiinteistönhuolto Sami.

Siivouksessa lähes kaikki kohteet ovat saman yrityksen hoidossa. Siivouksessa kehityskeskusteluissa tarkastellaan yksittäisiä hyviä ja vähemmän hyviä onnistumisia siis pääosin yhden toimijan kanssa. Tavoitteena on tietysti onnistua paremmin asukkaita tyydyttäen kaikkialla.

Vastaajat pääosin yksin asuvia naisia

Kun Auroranlinnan työsuhdeasunnot ja vapaasti vuokrattavat asunnot on vuokrattu pääosin määräaikaisilla vuokrasopimuksilla, on myös pääosalla tutkimukseen vastanneista määräaikainen vuokrasopimus. Samasta syystä pääosa vastanneista on asunut asunnossaan alle viisi vuotta. Vastanneista noin 2/3 asuu työsuhde- ja 1/3 vapaasti vuokrattavassa asunnossa.

Vastaajista 69 prosenttia oli naisia ja 51 prosenttia asui yhden hengen taloudessa. Enemmän kuin kaksi henkilöä käsittävässä taloudessa asuu 13 prosenttia. Vastaajista 63 prosenttia oli 40-vuotiaita tai sitä vanhempia. Alle 20-vuotiaita oli vain yksi prosentti.